Virtavesiekosysteemin rakenne ja toiminta

Valuma-alueelta kertyvät pintavedet kulkeutuvat norojen, ojien ja purojen kautta jokiin ja niitä pitkin aina järviin ja mereen saakka. Purot, norot, ojat ja joet lähiympäristöineen ovat monien lajien tärkeitä elin- ja lisääntymisalueita ja ne muodostavat ekologisia kulkureittejä eläimille ja kasveille.

Luonnontilaiset virtavedet ovat monimuotoisia

Virtaava, happirikas vesi sekä suojapaikkojen ja ravinnon runsaus ovat luoneet edellytykset virtavesien eliöstön kehittymiselle. Luonnontilaiset virtavedet ovat rakenteeltaan monimuotoisia. Tyypillistä niille on koski- ja suvantopaikkojen vaihtelu, puu- ja kiviaineksen muodostamat erisyvyiset ja -levyiset alueet sekä vaihtelevat virtausolosuhteet. Myös eliöstön vapaa liikkuminen, uoman tulviminen ja rantavyöhykkeen monimuotoinen kasvillisuus ovat tunnusomaisia luonnontilaisille virtavesille.

Maa ruokkii jokea

Puro- ja jokiuomiin huuhtoutuu valuma-alueen maaperästä jatkuvasti eloperäistä ainetta ja ravinteita ja ne kulkeutuvat veden mukana uomaa alaspäin. Virtavesien perustuotanto on vähäistä ja sen vuoksi virtavesien eliöstö on riippuvainen jokeen valuma-alueelta huuhtoutuvista aineista. Ilman valuma-aluetta ja sieltä tapahtuvaa eri ainesten luontaista huuhtoutumista ei jokiuomassa olisi elämää.

Virtavesien eliöstö muodostaa ravintoverkon

Joki- ja purouomissa elää virtaavan veden olosuhteisiin sopeutuneita mikrobeja (sieniä ja bakteereita), leviä, vesikasveja, pohjaeläimiä ja kaloja. Sienet, bakteerit ja pohjaeläimet käyttävät ravinnokseen joen valuma-alueen maaperän eloperäisiä aineita. Eloperäistä ainetta (detritus) huuhtoutuu valuma-alueen maaperästä joki- ja purouomiin monessa eri muodossa: kasvikarikkeena, hiukkasmaisina orgaanisina partikkeleina, vesille ruskean värin antavina humusaineina ja muina liukoisina orgaanisina aineina. Virtavesien kasvit ovat puolestaan riippuvaisia maaperästä veteen huuhtoutuvista ravinteista. Kalat hyödyntävät kaikkia edellä mainittuja eliöryhmiä. Erityisesti pohjaeläimet ovat erittäin tärkeää ravintoa kaloille.

Eliöstö kertoo vesistön tilasta

Virtavesien eliölajit ja -määrät kertovat vesistön tilasta, eli ne toimivat tilan indikaattoreina. Ennen kunnostuksen toteuttamista on otettava selvää vesistön eliöstöstä. Purossa tai joessa saattaa elää uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja, jotka on otettava huomioon kunnostusta suunniteltaessa.

Julkaistu 2.4.2014 klo 13.43, päivitetty 4.8.2020 klo 10.34