Lupa-asiat ja suostumukset vesistöjen kunnostamisessa

Kunnostustoimintaa säätelee ennen kaikkea vesilaki. Muita toimintaan vaikuttavia lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, kalastuslaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Vesialueen omistajan suostumus tarvitaan aina

Vesialueen omistajan lupa ja usein myös rannanomistajan lupa tarvitaan aina, kun vesistöä kunnostetaan. Yleisperiaate on, että kunnostusta ajavan tahon tulisi saada vesialueen omistajan ja naapurien suostumus hankkeelle jo suunnitteluvaiheessa. Ongelmien välttämiseksi suostumukset kannattaa aina pyytää kirjallisena. Jotkut vaikutusalueeltaan suppeat, ristiriidattomat hankkeet voidaan toteuttaa vesialueen ja rantakiinteistöjen omistajien kirjallisella suostumuksella. Koeverkkokalastuksiin tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa.

Vesilain mukainen lupatarve kannattaa selvittää ajoissa

Jos hankkeessa on tarkoitus nostaa veden pintaa, muuttaa rantaviivaa ruoppaamalla tai poistaa kasvillisuutta laajemmilta alueilta, tulee jo kunnostushanketta suunniteltaessa ehdottomasti ottaa huomioon oikeudelliset näkökulmat ja olla hyvissä ajoin yhteydessä ELY-keskukseen. Lupakysymykset vaikuttavat myös hankkeiden kustannuksiin ja aikatauluun.

Vesilain mukainen lupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun hankkeessa muutetaan vedenpinnan korkeutta tai virtaamaa, toimenpiteet estävät kalojen kulkua tai vaikeuttavat vesillä liikkumista. Muita lupaa edellyttäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi vähäistä suuremmat ruoppaukset ja kemikaalikäsittelyt. Luvan myöntää aluehallintovirasto (AVI). Lupaa voi hakea esimerkiksi rannan tai vesialueen omistaja, osakaskunta, kunta tai valtio. Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet, kuten kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentaminen, saattavat edellyttää lupakäsittelyä.

Ympäristöministeriön tietoisku kunnostuksissa tarvittavista vesiluvista:

Ruoppauksista ja niitoista ilmoitetaan ELY-keskukseen

ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Lomake ohjautuu alueen ELY-keskukseen.

Julkaistu 12.6.2013 klo 14.44, päivitetty 23.7.2020 klo 11.43