Kunnostussuunnitelman laatiminen

Hyvä ja selkeä suunnitelma on edellytys kunnostuksen onnistumiselle. Siitä selviää mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä, miksi, millä aikataululla, kenen toimesta ja mitä menetelmää käyttäen. Huolellisesti tehty suunnitelma on kunnostuksen käsikirjoitus, jonka avulla hanketta on helppo esitellä yleisölle ja viranomaisille ja hakea hankkeelle rahoitusta.

Hyvä kunnostussuunnitelma sisältää mm. seuraavat asiat:

 • kohteen perustiedot
 • ranta- ja vesialueen omistustiedot
 • kuvaus kohteen nykytilasta ja ongelmista
 • arvio kuormituksen määrästä ja laadusta
 • kuvaus luontoarvoista (mm. suojelualueet, uhanalaiset lajit)
 • tiedot kalastuksesta ja virkistyskäytöstä
 • tiedot aiemmin toteutetuista hankkeista
 • hankkeen tavoitteet
 • kunnostettavien alueiden sijainnit ja kunnostusmenetelmät
 • kunnostukseen osallistuvat tahot ja viestintäsuunnitelma
 • suostumukset, sopimukset, luvan tarve
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • kuvaus kunnostuksen toteuttamisesta, valvonnasta ja työnaikaisesta seurannasta
 • kohteen seuranta- ja hoitosuunnitelma
 

Hankkeen suunnitteluun saa apua

Kunnostussuunnitelma voidaan hankkeen koosta ja tavoitteista riippuen laatia itse, teettää projektiin palkatulla suunnittelijalla tai tilata konsultilta. Suunnitelmaan kannattaa pyytää kommentteja kaikilta hankkeeseen osallistuvilta tahoilta.

Apua suunnitteluun voi kysyä esimerkiksi:

 • alueelliselta vesiensuojeluyhdistykseltä
 • alueella toimivalta vapaaehtoiselta vesienhoidon organisaatiolta (esim. säätiö tai neuvottelukunta)
 • vesialan konsulttitoimistosta
 • ELY-keskuksesta
 • ProAgriasta
 • maakunnalliselta kalatalouskeskukselta
 • Suomen metsäkeskuksesta (metsäalueiden purojen kunnostus)
 • Suomen riistakeskukselta
 • vesistökunnostusverkoston toimijoilta

Tutustu vesistöjen kunnostuksiin liittyviin suunnitelmiin vesistökunnostusverkoston sivuilla:

Julkaistu 12.6.2013 klo 11.30, päivitetty 5.1.2021 klo 10.04