Järven vedenpinnan nostaminen

Järven tai lammen vedenpinnan noston tavoitteena on parantaa matalan järven tai lammen käyttökelpoisuutta. Keskivedenkorkeuden muuttaminen vaatii vesilain mukaisen luvan. Toimenpidettä koskevat erityissäännökset löytyvät vesilain 6 luvusta.

Kasvillisuus vähenee vesisyvyyden kasvaessa ja umpeenkasvu hidastuu. Vedenpinnan ollessa aikaisempaa korkeammalla rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet yleensä parantuvat. Umpeenkasvavan järven ilmaversoiset kasvustot kannattaa niittää ennen vedenpinnan nostoa.

Vedenpinnan nosto kasvattaa vesitilavuutta, ja talviaikainen happitilanne järvessä voi parantua, kun pohjasedimentin happea kuluttava vaikutus kohdistuu suurempaan vesimassaan. Samalla järven pohja jäätyy pienemmällä alueella. Kesällä aallokon aiheuttama pohjasedimentin sekoittuminen vähenee.

Vedenpinnan noston seuraukset koskettavat suurta osaa ranta-asukkaista ja vesistön käyttäjistä. Nostohankkeen suunnitteluvaiheessa on siis välttämätöntä tehdä yhteistyötä eri asianosaisten kesken ja varmistaa yksimieleisyys tavoitteista.

Julkaistu 24.6.2013 klo 15.38, päivitetty 10.7.2020 klo 13.17