Hyppää sisältöön

Järven ulkoisen kuormituksen vähentäminen

Ulkoinen kuormitus koostuu jokien, purojen, norojen ja ojien kautta järveen valuvien vesien sisältämistä ravinteista ja kiintoaineesta. Järven kunnostuksen yhteydessä onkin aina tärkeää tarkastella järven valuma-aluetta. Kuormituksen vähentämisen päämääränä on estää kuormituksen syntyminen sekä pyrkiä pidättämään kuormitus mahdollisimman lähelle sen syntypaikkaa. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että ulkoinen kuormitus on vahvasti sidoksissa vesitilanteeseen. Jos sataa runsaasti, kuormitus kasvaa vähävetiseen aikaan verrattuna.

Suurten teollisuuslaitosten ja yhdyskuntien jätevesien aiheuttama pistekuormitus väheni viime vuosikymmeninä jäteveden puhdistusmenetelmien tehostuessa. Maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttama hajakuormitus on kuitenkin edelleen niin suuri, että rehevöityminen etenee. Järven kunnostustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on syytä arvioida hajakuormituksen määrä ja jos valuma-alueelta tuleva kuormitus on liian suuri, se on tärkeää saada kuriin, jotta kunnostetun järven tila säilyisi hyvänä myös pitkällä aikavälillä.

Kuormitusta voidaan vähentää

Tutustu julkaisuun: Vesistöjen ravinnekuormituksen lähteet ja vähentämismahdollisuudet (Tattari ym. 2015, SYKE)

Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla voidaan pelloilta vesistöihin valuvien ravinteiden määrää vähentää muun muassa lannoituksen oikealla ajoittamisella ja sopivilla lannoitemäärillä, säätösalaojituksella ja suosimalla kevennettyjä maanmuokkausmenetelmiä.

Kosteikot, suojavyöhykkeet ja pintavalutuskentät vähentävät maa-aineksen ja ravinteiden kulkeutumista pelloilta ja ojitetuilta metsäalueilta vesistöihin. Laskeutusaltailla sekä puroihin ja valtaojiin tehdyillä pienten patoaltaiden ketjuilla ja lietekuopilla voidaan puolestaan pysäyttää veteen jo joutunutta kiintoainetta. Vesistökuormitusta voidaan vähentää myös toteuttamalla maa- ja metsätalousuomien kunnossapitoperkaukset mahdollisimman kevyin toimenpitein ja hyödyntämällä luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä.

Turvetuotannossa käytetyimpiä vesiensuojelukeinoja ovat sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien perustaminen sekä veden kemiallinen puhdistaminen.

Haja- ja loma-asutuksen vesistökuormituksen syntymistä voidaan ehkäistä asianmukaisilla jätevedenkäsittelymenetelmillä. Loma-asunnoilla viemäröidyn alueen ulkopuolella voidaan esimerkiksi käyttää WC:n asemasta kuivakäymälöitä.

 

Julkaistu 24.6.2013 klo 15.01, päivitetty 1.7.2019 klo 15.55