Hulevesisanasto

Sanakirja

 

A

Alivaluma (l/s/ha)

Tietyn ajanjakson (esimerkiksi vuoden) pienin valuma

Alivalunta (mm)

Tietyn ajanjakson pienin valunta

 

Alivirtaama (l/s)

Tietyn ajanjakson pienin virtaama

 

Asemakaava

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti, miten aluetta käytetään. Kaava osoittaa rakennusten, puistojen ja katujen sijainnin, koon ja   käyttötarkoituksen, mitä rakentamisessa on noudatettava.

 

Avo-oja

Maahan kaivettu, peittämätön uoma, jonka tarkoitus on tietyn maa-alueen kuivattaminen tai kasteleminen

 

Avopainanne

Rakennettu avoin, loivareunainen ja yleensä kasvipeitteinen hulevesien johtamisrakenne (engl. swale)

 

Avouoma

Avoin veden kulkureitti

E

EMC-arvo (mg/l, μg/l)

Keskimääräinen tapahtumapitoisuus (engl. Event Mean Concentration), joka voidaan määrittää esimerkiksi yksittäistä valuntatapahtumaa edustavasta kokoomanäytteestä tai valunnan määrällä painotettuna keskiarvona tapahtuman eri ajanhetkiltä kerätyistä analyysituloksista

Erillisviemäröinti

Putkijärjestelmä, jossa jätevedet ja hulevedet johdetaan erillään toisistaan

 

Eroosio

Kallioperän, maaperän ja maa-aineksen kuluminen tuulen veden taikka muun mekaanisen kuluttavan tekijän vaikutuksesta

 

Etupuutarha

Katutilan ja rakennusten välissä oleva piha, joka mahdollistaa hulevesien imeyttämisen ja viivyttämisen

 

Evaporaatio (mm)

Maan, veden tai lumen pinnasta tapahtuva haihdunta

 

Evapotranspiraatio (mm)

Kokonaishaihdunta, joka koostuu evaporaatiosta, transpiraatiosta ja interseptiohaihdunnasta

H

Hulevesi

Rakennetuilta alueilta poisjohdettava sade- ja sulamisvesi

Hulevesiallas

Hulevesien varastoimiseen tai viivyttämiseen käytetty tai rakennettu allas

 

Hulevesien hallinta

Hulevesien kertymiseen vaikuttavat ja niiden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet

 

Hulevesijärjestelmä

Hulevesien hallintaan tarkoitettujen rakenteiden kokonaisuus

 

Hulevesikaivo

Hulevesien kokoamiseen tarkoitettu kaivo, jossa voi olla ritiläkansi ja/tai liete/hiekkapesä

 

Hulevesilammikko

Vesirakenne, johon hulevedet ohjataan joko pintavaluntana hulevesikosteikko tai imeytys- ja suodatinrakenteen kautta ja jonka tarkoituksena on toimia hulevesien kerääjinä, viivyttäjinä ja puhdistajina sekä maisemaa virkistävinä elementteinä

 

Hulevesimaksu

Hulevesien johtamisesta viemäriin perittävä maksu

 

Huleveden imeytysrakenne

Järjestelmä, jonka tarkoitus on edistää huleveden imeytymistä ja suodattumista maakerrosten läpi maaperään

 

Hulevesistrategia

Päämäärät, keinot ja linjaukset hulevesien hallinnan tai ohjelma järjestämiseksi

 

Hulevesiviemäri

Avo-oja tai viemäri, joka on tarkoitettu pelkästään hulevesien johtamiseen

 

Hulevesiverkosto

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamiseen hulevesi(viemäri)verkosto tarkoitettu verkosto kaivoineen ja mahdollisine pumppaamoineen; joka voi koostua putkiviemäreistä ja mahdollisesti näihin välittömästi yhdistyvistä avoviemäreistä

 

Hydrologia

Tieteenala, joka tutkii veden esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla, veteen liittyviä ilmiöitä ja veden vuorovaikutuksia muun ympäristön kanssa

 

I

Imeyntä (mm)

Sadannasta maaperään suotautuva osuus

Imeyttäminen

(Huleveden) tarkoituksellinen imeyttäminen maaperään

 

Imeytyskaivanto

Kaivanto, joka on täytetty huokostilavuudeltaan suurella materiaalilla (kuten kiviaineksella) ja johon ohjattu hulevesi varastoituu täytemateriaalin huokostilaan ja imeytyy hiljalleen ympäröivään maaperään (kaivannot voidaan sijoittaa myös maan alle, jolloin hulevedet johdetaan niihin hulevesiviemäreillä tai salaojilla)

 

Imeytyskenttä

(Huleveden) imeytykseen rakennettu laajahko alue

 

Imeytyspainanne

Ympäristöään alempana oleva, yleensä kasvillisuuden peittämä alue tai loivaluiskainen oja, joka on normaalisti kuiva ja johon (hule)vesi voi väliaikaisesti kertyä ja lyhyessä ajassa imeytyä maaperään

K

Kattovesi

Rakennusten katoilta valuva sade- ja sulamisvesi

L

Luonnonmukainen

Luonnon omien veden kiertoon ja veden laatuun vaikuttavien (hulevesien hallinta) tekijöiden hyödyntäminen ja tukeminen taajamien hulevesien hallinnassa

Läpäisemätön pinta

Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa

 

Läpäisevä pinta

Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu

 

M

Maavesi

Maaperässä pohjaveden yläpuolisessa vyöhykkeessä sitoutuneena ja vapaana oleva vesi

Mitoitussade (l/s/ha)

Mitoitussade määritetään valuma-alueen kertymisajan (mitoitussateen kesto), todennäköisyyden (toistuvuuden ja rankkuuden/ sademäärän avulla

 

P

Padotuskorkeus

Taso, jolle vesi voi verkostossa nousta (esimerkiksi viemärin tukkeutuessa)

PAH-yhdisteet

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

 

Painanne

Ympäröivää maanpintaa alempi maaston kohta

 

Pidättäminen

Valuma-alueelta purkautuvan huleveden määrän vähentäminen ja varastointi imeyttämällä ja säännöstelytilavuutta kasvattamalla (engl. retention)

 

Pidätysallas

Huleveden pidättämiseen tarkoitettu allas, jossa on pysyvästi vettä

 

Pienvedet

Ojat, purot, norot, lammet ja lähteet

 

Pintavalunta (mm)

Maan pinnalla valuva sadannan osa

 

Pintavalutus

Hulevesien käsittelymenetelmä, jossa hulevesiä valutetaan kaltevaa kasvipeitteistä maastoa hyödyntäen

 

Pohjavesi

Maanalainen vesikerros, jossa kaikki maa- ja kallioperän huokoset ovat veden kyllästämiä

 

Purkukaivo

Kaivo, josta hulevesi johdetaan viettoviemärillä tai avo-ojalla purkukohtaan

 

Purkureitti

Kaavassa osoitettu tai muuten tarkoitukseen varattu luonnontilainen tai rakennettu reitti, joka mahdollistaa tulvivien hulevesien johtamisen vesistöön tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan mahdollisimman vähäistä haittaa aiheuttaen

R

Rankkasade

Sade joka on kyseiselle alueelle poikkeuksellinen; Ilmatieteen laitoksen sateen keston ja sademäärän avulla määrittelemät rankkasateet maan etelä- ja keskiosassa:

S

Sadanta (mm)

Tietylle alueelle tiettynä aikana sataneen vesimäärän paksuus

Sadepuutarha

Kasvipeitteinen painanne, jonne hulevedet johdetaan (engl. rain garden, bioretention, biofiltration); vesi pidättyy ja puhdistuu painanteessa, josta se suodattavan maakerroksen läpi imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestelmään

 

Sadetapahtuma

Yhtäjaksoinen sadanta, joka tulee vaakasuoralle pinnalle ja jota edeltää ja seuraa kuiva jakso, joka voi olla kestoltaan muutamasta tunnista useihin viikkoihin

 

Sekaviemäröinti

Putkijärjestelmä, jossa sekä jätevedet että hulevedet johdetaan samassa viemärissä; järjestelmä on mitoitetu molemmille vesille

 

Sulkukaivo

 Kaivo, josta voidaan katkaista veden virtaus ja siten haitallisten aineiden kulkeutuminen eteenpäin (esimerkiksi onnettomuustilanteessa)

 

Säätökaivo

Kaivo, jolla säädellään salaojavaluntaa ja siten pohjaveden pinnan korkeutta

 

Säätöpato

Pato, jolla säädellään virtaamaa ja siten vedenpinnan korkeutta esimerkiksi hulevesirakenteissa

T

Taajamahydrologia

Sovelletun hydrologian osa-alue, joka keskittyy (kaupunkihydrologia) rakennetun ympäristön ominaispiirteisiin

Taajamatulva

Taajamatulva syntyy, kun vettä kasautuu kaduille ja pihoille tai muille alueille, mistä se purkautuu hallitsemattomasti aiheuttaen vahinkoja

 

Tarkastuskaivo

Tarkastukseen ja huoltoon tarkoitettu kaivo

 

Tarkastusputki

Putki, jonka kautta tehdään tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä.

 

Tulvareitti

Maanpinnalla oleva huleveden virtausreitti, johon hulevedet johdetaan hallitusti silloin, kun hulevesiviemäröinnin kapasiteetti ylittyy

 

Tulvariski

Tulvan todennäköisyyden ja tulvasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen yhdistelmä (riski = tulvan todennäköisyys x mahdollinen vahinko)

 

Tulvauoma

Luonnon- tai keinotekoinen uoma, jossa vettä virtaa tai virtautetaan tulvan aikana.

V

Valuma-alue

Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama alue, jolta (hule)vedet virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai mereen (taajamissa hulevesiverkostolla valuma-alueiden rajoja on voitu muuttaa maaston muodosta poikkeaviksi)

Valumiskerroin

 Suhdeluku, joka kuvaa valuma-alueelta pintavaluntana välittömästi purkautuvan veden osuuden alueelle satavasta kokonaisvesimäärästä erilaisten häviöiden – kuten haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidättymisen – jälkeen

 

Valunta (mm)

Se sadannan osa, joka valuu kohti uomaa maan pinnalla tai sisällä

 

Valuntakerroin

Suhdeluku, joka kuvaa valuntaan menevää osuutta sadannasta

 

Vesihuolto

Vedenhankinta eli veden johtaminen, käsittely ja toimittaminen talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröinti eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ja käsittely

 

Vesihuoltolaitos

Laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta

 

Viivyttäminen, viivytys

Pintavalunnan jakaminen pitkälle ajanjaksolle (engl. detention)

 

Viivytysallas

Huleveden viivyttämiseen tarkoitettu allas, jossa on vettä vain osan aikaa

Julkaistu 22.10.2013 klo 15.02, päivitetty 4.8.2020 klo 10.33