Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoitosuunnitelmat kullekin vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021.

Vesienhoitosuunnitelma

Vesienhoitosuunnitelmaa tarkentavat toimenpideohjelmat on tehty ELY-keskuksittain

Edelliset vesienhoitosuunnitelmat

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.57, päivitetty 7.4.2022 klo 9.57