Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.

Edellinen vesienhoitosuunnitelma

Taustaselvityksiä

Kullankaivun vesistövaikutuksia on selvitetty viranomaisten toimesta erityisesti Lemmenjoen kansallispuiston alueella. Vesienhoitosuunnitelmassa kullankaivun on todettu olevan merkittävä paine eniten kuormitetuissa jokivesimuodostumissa.

Petsamon metalliteollisuudella on ollut vähäinen vaikutus Paatsjoen vesistöalueen lampiin ja järviin. Teollisuuden ei kuitenkaan ole arvioitu olevan merkittävä paine yhdellekään vesimuodostumalle. Paatsjoen ympäristön tilan seurantatuloksia on julkaistu raja-alueen seurantaohjelman Internet-sivuilla:

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 19.8.2019 klo 9.32
Julkaisija: