Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue

Norjan puolella vesienhoitoaluetta on meneillään kuuleminen vesienhoidon aikataulusta, työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä 2022-2027. Kuulemisaika on 1.4.-30.6.2019.

Vesienhoidon tavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvän ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Sen mukaisesti vesienhoidossa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

  • Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene                               
  • Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vähintään hyvä
  • Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vähintään hyvä
  • Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologinen tila on vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa
  • Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
  • Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään

Tavoitteiden saavuttamiseksi vesienhoitoalueella on laadittu toimenpideohjelma, jossa kuvataan pinta- ja pohjavesien tila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä toimet hyvän tilan saavuttamiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Vesienhoitosuunnitelma kattaa kansainvälisen vesienhoitoalueen Suomen osan.

Yleistä vesienhoitoalueesta

Tenon, Näätämöjoen, Uutuanjoen ja Paatsjoen vesistöt muodostavat Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen. Vaikka Norja ei ole EU:n jäsen, sitä sitovat vesipuitedirektiivin velvoitteet. Alue ulottuu myös Venäjän puolelle ja Venäjän kanssa on pyrittävä yhteistyöhön vesienhoitoa koskevissa kysymyksissä yhteisillä vesistöalueilla.

Alueella toimivaltaiset viranomaiset ovat Lapin ELY-keskus Suomessa ja Finnmarkin maakuntahallinto Norjassa.

Julkaistu 10.7.2018 klo 7.00, päivitetty 11.4.2019 klo 12.21
Julkaisija: