Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta

Tiedote 14.7.2017 klo 11.11

Suomen ympäristökeskus SYKEn, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan yhteistiedote

Koillismaan harjut, kuva: Kalervo Outila
Koillismaan harjut ovat tyypillisesti selännemäisiä ja jyrkkäpiirteisiä. Piippuharju, Kuusamo. Kuva: Kalervo Outila

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä perittäisiin suoraan asukkailta. Lopuista kustannuksista vastaisivat kuvitteellisessa mallissa yhteiskunta (50 %) ja alueen elinkeinotoiminnanharjoittajat (30 %).

Arvio perustuu Suomen ympäristökeskus SYKEn yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan kanssa vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamaan kyselytutkimukseen. Kyselyn tavoitteena oli selvittää alueen asukkaiden asenteita ja mielipiteitä pohjavesien tilan turvaamisesta sekä heidän halukkuuttaan osallistua turvaamiseen liittyviin lisäkustannuksiin.

Kuusamolaiset olisivat kyselyn mukaan valmiita maksamaan pohjaveden hyvän laadun turvaamisesta varmuudella keskimäärin noin 7 euroa vuodessa ja melko varmasti noin 20 euroa vuodessa seuraavien kuuden vuoden ajan. Taivalkoskella vastaavat summat olivat 4 ja 14 euroa vuodessa. Vapaa-ajanasukkaiden maksuhalukkuus oli vastauksissa hieman korkeampi kuin vakinaisten asukkaiden.

Kyselyn yhteydessä haluttiin samalla tiedottaa asukkaille alueen pohjavesien tilasta ja käytöstä sekä tilan ylläpitämistä ja parantamista edistävistä toimista. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, johon vastasi kaikkiaan 1 127 henkilöä (vastausprosentti 21,4 %). Eri vastaajaryhmiltä saatiin lukumääräisesti melko tasaisesti vastauksia; vapaa-ajanasukkaiden vastausaktiivisuus oli kuitenkin selvästi vakituisia asukkaita korkeampi.

Pohjavesien hyvästä laadusta ollaan ylpeitä

Pohjavesivarat ovat Kuusamossa ja Taivalkoskella runsaat ja yhdyskuntien vedenhankinta perustuu kokonaisuudessaan pohjaveteen. Pohjavesi on alueella luonnostaan erittäin hyvälaatuista ja on yleensä otettavissa käyttöön sellaisenaan ilman käsittelyä.

Asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat arvostavat alueen pohjavettä ja sen hyvästä laadusta ollaan ylpeitä. Vastaajien talousveden laadulle antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kyselyssä 9,2.

Alueella on yhteensä 62 vedenhankintaa varten tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, jotka ovat kaikki hyvässä tilassa, eikä suurella osalla pohjavesialueista sijaitse merkittäviä riskitoimintoja. Kuusamon Kirkonkylän ja Taivalkoskella Taivalvaaran–Repovaaran pohjavesialueet on kuitenkin nimetty riskialueiksi, koska niiden pohjaveden laadussa on havaittu ihmistoiminnan vaikutusta.

Koillismaan pohjavesien tilaluokitus
Pohjavesien tilaluokitus Kuusamon ja Taivalkosken alueilla. ©SYKE ja ©MML

Riittävän ja laadukkaan pohjavesivarannon turvaaminen myös tuleville sukupolville koettiin vastauksissa erittäin tärkeäksi. Pohjavesien suojelua pidettiin yhtenä yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ja sen parempaa huomioimista päätöksenteossa toivottiin. Hoitotoimista tärkeimpinä nähtiin ympäristöystävällisempien aineiden käyttö tiealueiden liukkaudentorjunnassa sekä pilaantuneiden maa-alueiden kartoittaminen ja kunnostaminen.

Vastaava kysely kaksi vuotta sitten Lappeenrannassa

Vastaava kyselytutkimus on tehty aiemmin vuonna 2014 Lappeenrannassa, jossa osa pohjavesistä on huonossa tilassa ja talousvetenä käytetään myös tekopohjavettä. Tavoitteena on myöhemmin toteuttaa vielä yksi kysely vedenhankintaolosuhteiltaan Lappeenrannasta ja Koillismaalta eroavalla alueella. Tutkimusten tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, miten eri alueilla asuvat suomalaiset arvostavat pohjavesiä ja minkälaisia rahallisia ympäristöhyötyjä pohjavesien turvaamiseen liittyy.

”Pohjavesien hyvän tilan turvaamisen tärkeys Kuusamon ja Taivalkosken asukkaiden näkökulmasta” -raportti sekä Pohjois-Pohjanmaan pohjavesien tilaa ja pohjavesien hoidon toimenpiteitä kuvaava Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosiksi 2016–2021 löytyvät osoitteesta:

Lisätietoa kyselystä, pohjavesien tilasta ja pohjaveden suojelusta Koillismaalla:

  • Ympäristötarkastaja Raisa Nikula, Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta, p. 040 751 2047, raisa.nikula@kuusamo.fi
  • Geologi Maria Ekholm-Peltonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 396 2597, maria.ekholm-peltonen@ely-keskus.fi

Lisätietoa pohjavesien arvottamistutkimuksesta:

  • Tutkija Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 760, sari.vaisanen@ymparisto.fi
     

Kuva tiedotusvälineiden käyttöön: