Hyppää sisältöön

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Savo

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmt päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin 8.1.2018–9.7.2018. Kuulemisessa saatu palaute otetaan huomioon suunnitelman päivittämisessä.

Taustatietoa vesienhoidosta:

Pohjois-Savo sijaitsee kahdella vesienhoitoalueella. Kuulemisasiakirjat ja muuta taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:

johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.Vaikuta vesiin -karttapalveluaVoit myös tarkastella

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet sekä pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Pohjois-Savo sijaitsee Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Valtaosa maakunnasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja läntinen Rautalammin vesistöreitti kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Savon alueelta vesienhoidon suunnittelussa on mukana yhteensä 500 vesistöä ja 170 pohjavesialuetta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö,

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain ja Pohjois-Savon alueen vesienhoidon tavoitteet on esitetty Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmissa. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja vuosien 2016 -2021 vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Savoon on laadittu vesienhoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja toimenpidetarpeet. Myös toimenpideohjelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein.

Vesienhoidon kuulemiset vuosina 2012 ja 2015

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2012. Vuonna 2015 kuultiin vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden verkkosivuilta.

 

Vesienhoito_pohjois_savo.JPG

Lisätietoja

  • hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, puh. 0295 026 854 
  • johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, puh. 0295 026 828
  • hydrogeologi Jussi Aalto (pohjavedet), puh. 0295 026 776

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 28.8.2014 klo 14.02, päivitetty 10.7.2018 klo 13.00