Osallistuminen vesienhoitoon Lapissa

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Vesienhoitosuunnitelmien toinen tarkistaminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja aikataulusta. Kuulemisessa saatu palaute otetaan huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 2022-2027.

Kooste saadusta kuulemispalautteesta:

Kuulemisasiakirjat:

Kaikkien vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat löydät myös täältä: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Vesien- ja merenhoidon järjestämistä koskevan lain tavoitteena on, että vesien- ja merenhoidon suunnittelu on avointa ja osallistuvaa. Alueelliset ELY-keskukset järjestävät yhteistyötä suunnitelmien valmistelun eri vaiheissa viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tätä varten on perustettu vesienhoidon yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii neuvoa-antavana elimenä ja keskustelufoorumina Lapin vesien- ja merenhoidon kehittämisessä.

Lapin ELY-keskus on kutsunut toimialueellaan koolle yhteistyöryhmän, jonka kolmas toimikausi alkoi tammikuussa 2016. Puheenjohtajana toimii Lapin ELY-keskuksesta Y-vastuualueen johtaja Timo Jokelainen.

Yhteistyöryhmä:

1) tekee Lapin ELY-keskukselle ehdotuksia vesien- ja merenhoidon tavoitteista,
2) seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella ja
3) käsittelee omalta osaltaan ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi, sitä varten laaditut selvitykset ja ohjelmat sekä ottaa niihin kantaa.

Jokainen voi osallistua

Myös yhteistyöryhmään kuulumattomilla toimijoilla ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa vesiensuojeluun ja -hoitoon ottamalla eri valmisteluvaiheissa kantaa vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen.

Kaikista keskeisistä suunnitteluvaiheista järjestetään lain edellyttämät kuulemiset. Valtioneuvosto hyväksyi toiset vesienhoitosuunnitelmat joulukuussa 2015 ja niissä esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2016-2021.

Vuonna 2018 kuullaan kolmannen suunnittelukauden työohjelmasta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Päivitetystä vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta kuullaan vuonna 2021. Samaan aikaan kuullaan myös merenhoidosta ja tulvariskien hallintasuunnitelmista.

Julkaistu 4.1.2018 klo 9.09, päivitetty 3.1.2019 klo 13.04

Julkaisija: