Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022 - 2027 on hyväksytty

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta:

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa sijaitsee  Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen ns. yhteen sovittavana viranomaisena ja vastaa vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain.Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 16.12.2021.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2027.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa jaa toimenpideohjelmia. Vesienhoitosuunnitelman kuulemispalautteet löytyvät vesienhoitoalueiden verkkosivuilta.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotusta koskevan kuulemisen vesistöaluekohtainen palaute on koottu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen verkkosivuille.

 

Vesimuodostumat_EPOELY

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, tfn 0295 027 956

Julkaistu 6.7.2018 klo 14.50, päivitetty 20.12.2021 klo 11.00