Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario

Kuormitusinventaarion tehtävä on tukea vesien- ja merenhoidon suunnittelua sekä erityisesti toimenpideohjelmien laatimista ja niiden vaikuttavuuden arviointia. Inventaarion avulla vesien- ja merenhoidon suunnitteluun osallistuvat tahot saavat yhtenäistä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitukseen liittyvää tietopohjaa vesien- ja merenhoidon suunnittelun tarpeisiin. Vesienhoidon yhtenä keskeisenä tavoitteena ja vaatimuksena on haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjen ja huuhtoutumien vähentäminen ja estäminen, mikä tulee osoittaa riittävän luotettavalla inventaariojärjestelmällä.

Ohessa olevat kuormitusinventaarioraportit sisältävät tietoa EU:n prioriteettiaineiden (vesiympäristölle vaarallisten aineiden asetuksen 1022/2006 liitteen 1C aineiden) ja kansallisten haitallisten aineiden (asetuksen 1022/2006 liitteen 1D aineiden) kuormituksesta pintavesiin Suomen seitsemältä vesienhoitoalueelta. Kansalliseen yhteenvetoraporttiin on koottu kuormitustietoa koko Suomen osalta.

Suomen vesienhoitoalueet (VHA)

Numero Nimi
VHA1 Vuoksen vesienhoitoalue
VHA2 Kymijoen – Suomenlahden vesienhoitoalue
VHA3 Kokemäenjoen–Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
VHA4 Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue
VHA5 Kemijoen vesienhoitoalue
VHA6 Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, Suomen puoli
VHA7 Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, Suomen puoli

Asetuksen uusimmassa muutoksessa (1308/2015) on tullut 12 uutta liitteen 1C ainetta (ns. uudet EU:n prioriteettiaineet), joiden kuormitusta vesiympäristöön on selvitetty vuonna 2018 laadituissa kuormitusinventaarioraporteissa.

 

Julkaistu 10.12.2018 klo 9.41, päivitetty 10.12.2018 klo 10.07

Aihealue: