Vesipuitedirektiivin mukainen vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario

Kuormitusinventaarion tehtävä on tukea vesien- ja merenhoidon suunnittelua sekä erityisesti toimenpideohjelmien laatimista ja niiden vaikuttavuuden arviointia. Inventaarion avulla vesien- ja merenhoidon suunnitteluun osallistuvat tahot saavat yhtenäistä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitukseen liittyvää tietopohjaa vesien- ja merenhoidon suunnittelun tarpeisiin. Vesienhoidon yhtenä keskeisenä tavoitteena ja vaatimuksena on haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjen ja huuhtoutumien vähentäminen ja estäminen, mikä tulee osoittaa riittävän luotettavalla inventaariojärjestelmällä.

Ohessa olevat kuormitusinventaarioraportit sisältävät tietoa EU:n prioriteettiaineiden (vesiympäristölle vaarallisten aineiden asetuksen 1022/2006 liitteen 1C aineiden) ja kansallisten haitallisten aineiden (asetuksen 1022/2006 liitteen 1D aineiden) kuormituksesta pintavesiin Suomen seitsemältä vesienhoitoalueelta. Kansalliseen yhteenvetoraporttiin on koottu kuormitustietoa koko Suomen osalta.

Suomen vesienhoitoalueet (VHA)

Nro Nimi
VHA1 Vuoksen vesienhoitoalue
VHA2 Kymijoen – Suomenlahden vesienhoitoalue
VHA3 Kokemäenjoen–Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
VHA4 Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue
VHA5 Kemijoen vesienhoitoalue
VHA6 Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, Suomen puoli
VHA7 Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, Suomen puoli

Vuoden 2013 inventaarioon sisältyi 41 EU:n prioriteettiainetta /-aineryhmää (ns. vanhat EU:n prioriteettiaineet) ja 15 kansallista haitallista ainetta. Vuonna 2013 tehtiin kahdentyyppisiä vesienhoitoaluekohtaisia inventaariodokumentteja: varsinaiset kuormitusinventaarioraportit ja niitä täydentävä tukimateriaali. Tukimateriaalissa on esitetty laajemmin vesienhoitoaluekohtaista tietoa aineiden päästöistä ja huuhtoumista vesiympäristöön kuin on esitetty kuormitusinventaarioraporteissa. Esimerkiksi teollisuuden päästöt on esitetty teollisuussektoreittain.

Kuormitusinventaariot

 

Tausta-aineisto

 

Julkaistu 14.5.2014 klo 22.19, päivitetty 10.12.2018 klo 9.52