Pohjavesialueet - Keski-Suomi

Maakunnan tärkeimmät pohjavesivarat ja -alueet ovat hyvin vettä johtavissa jäätikköjokimuodostumissa ja reunamuodostumissa. Tällaisten maaperämuodostumien varassa on useiden taajamien vedenhankinta. Jäätikköjokimuodostumista merkittävimpiä ovat harjut. Maakunnan länsi- ja pohjoisosissa harjut ovat luode-kaakkosuuntaisia, kun taas kaakkoisosassa ne ovat osin lounais-koillissuuntaisia. Yksi merkittävä luode-kaakkosuuntainen harjujakso on Saarijärven-Kokkolan harju. Reunamuodostumista huomattavin on Sisä-Suomen reunamuodostuma. Se kulkee lounaasta Jämsästä Jyväskylän kautta koilliseen Äänekoskelle.

Maakunnan maaperä on pääasiassa pohjamoreenia, joka on huonosti vettä johtavaa. Sen vuoksi pohjamoreenialueilla pohjavesivarat ovat niukat, ja pohjavesialueet niillä ovat määrältään vähäisiä ja alaltaan pieniä. Nämä alueet ovat kuitenkin tarpeellisia haja-asutuksen keskittymien ja haja-asutuksen vedenhankinnassa.

Pääosa maakunnan kallioperästä kuuluu ns. syväkivialueeseen. Tällä on suhteellisen paljon erisuuntaisia, pitkänomaisia ruhje- ja siirroslaaksoja. Tällaiset rikkoutuneet kallioperän alueet johtavat vain jossain määrin vettä. Tämän vuoksi kallioperän ruhje- ja siirrosalueillakin pohjavesivarat ovat vähäiset, ja pohjavesialueet niillä ovat pienimääräisiä ja -alaisia. Kuitenkin myös tällaiset alueet ovat merkityksellisiä haja-asutuksen keskittymien ja haja-asutuksen vedenhankinnassa.

Maakunnassa on kartoitettuja ja luokiteltuja pohjavesialueita 278 (17.1.2019). Näistä on I luokassa 174, II luokassa 64 ja III luokassa 40.

Uudistuneiden säädösten ansiosta pohjavesialueiden merkitys on korostunut aiemmasta. Lisäksi säädösmuutosten myötä aiemmat luokat I ja II korvataan uusilla luokilla 1, 1E, 2, 2E ja E. Tämän ohella aiempi III luokka tullaan käsitteenä poistamaan kokonaan ja siihen kuuluvat pohjavesialueet siirretään johonkin edellä mainituista uusista luokista tai poistetaan kokonaan luokituksesta.

Kaikilla uuden luokituksen pohjavesialueilla on vedenhankinnallista merkitystä. Tämä koskee erityisesti luokkien 1 ja 2 pohjavesialueita. Luokissa 1E ja 2E ovat luokkien 1 ja 2 ne pohjavesialueet, joiden pohjavesi ylläpitää myös pintavesi- tai maaekosysteemiä. Luokassa E ovat pohjavesialueet, joiden pohjavesi ylläpitää pintavesi- tai maaekosysteemiä, mutta joilla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä vedenhankinnan kannalta.

Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Keski-Suomen ELY-keskus tarkistaa ja luokittelee uudelleen kaikki Keski-Suomen pohjavesialueet. Voimaan tuleva luokitus perustuu uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Tarvittaessa myös pohjavesialueiden rajausta tarkistetaan. Tarkistusta varten tehdään tausta-aineisto- ja maastotutkimusta.

Pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana pidetään kuulemiskierros uudelleenluokituksista ja mahdollisista rajausmuutoksista. Kuulemiskierroksen jälkeen pohjavesialueiden tiedot päivitetään ympäristöhallinnon POVET-pohjavesitietojärjestelmään. Alla on kunnittain kuulemisaineisto, joka sisältää kuulutusasiakirjan, selvityksen sekä pohjavesialuekartat.

Lisätietoja
Suunnittelija Okko Kiiski okko.kiiski (at)ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4003
Hydrogeologi Kari Illmer kari.illmer(at)ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4746

Pohjavesialuieet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan (pdf, 4672 kt)

Kuuleminen 1.12.2019 – 20.1.2020

Kinnula

Kuuleminen 1.12.2019 – 20.1.2020

Kannonkoski

 

Kuuleminen 1.12.2019 - 20.1.2020

Äänekoski

 

Kuuleminen 18.11.2019 - 13.1.2020

Laukaan seutu

Keuruun seutu

 

Kuuleminen 1.11. - 30.11.2019

Jämsän seutu

Joutsan seutu

Saarijärven seutu

 

 

Kuuleminen 18.2.2019 – 18.3.2019

Jyväskylän seutu

Kuuleminen 21.1.2019 – 28.2.2019

Hankasalmi

Konnevesi

Kuhmoinen

 

Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa ko.pohjavesialueen kohdalla. Karttaikkunan alareunasta voi käydä vaihtamassa pohjakartaksi maastokartan ko. painikkeella.

Julkaistu 20.2.2014 klo 12.19, päivitetty 29.11.2019 klo 13.58