Pohjavesialueet - Kaakkois-Suomi

POhjavesikuva Kuuleminen 21.6. – 31.8.2021

Pohjavettä esiintyy kaikkialla maa- ja kallioperässä. Vedenhankinnan kannalta parhaita ovat kuitenkin sellaiset alueet, joissa maalaji on hyvin vettä johtavaa hiekkaa tai soraa.

Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesivarat sijoittuvat ensimmäisen ja toisen Salpausselän reunamuodostumiin, jotka ovat syntyneet viimeisen jääkauden jäätikön perääntymisvaiheessa jäätikön reuna-alueille. Lisäksi pienempialaisia pohjavesimuodostumia sijaitsee luode-kaakkosuuntaisissa pitkittäisharjujaksoissa.

Kaakkois-Suomen alueella on yhteensä 277 luokiteltua pohjavesialuetta (Taulukko 1). Vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita (1-, 1E- ja vanhan luokituksen mukaisia I-luokan pohjavesialueita) on Kaakkois-Suomessa yhteensä 84 kappaletta. Muita vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita (2-, 2E- ja vanhan luokituksen mukaisia II-luokan pohjavesialueita) on yhteensä 160 kappaletta. Pohjavesialueita, joiden pohjavedestä merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueita) on yhteensä 36 kappaletta. Vanhan luokituksen mukaisia muita pohjavesialueita (III-luokan pohjavesialueita) on 28 kappaletta. Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin 900 km². Pohjavesialueilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä vuorokaudessa noin 438 000 m3, josta vain noin 20 % käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokka Lukumäärä
1 33
2 87
1E 13
2E 18
E 5
I 38
II 55
III 28
Kaikki yhteensä 277
 

Taulukko 1. Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden lukumäärät pohjavesialueluokittain (tilanne 5/2021).

Pohjavedellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomen vesihuollossa, sillä pohjaveden ja tekopohjaveden osuus vesilaitosten jakamasta vedestä on 96 prosenttia. Luontaisen pohjaveden osuuden odotetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä Kaakkois-Suomessa sekä Vuoksen että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla on suunnitelmissa toisen Salpausselän luontaisten pohjavesivarojen hyödyntäminen tulevaisuuden vesihuollossa.

Pohjavesialueiden uudelleen luokittelu ja rajausten tarkistaminen

Kaakkois-Suomen pohjavesialueet luokitellaan uudelleen ja pohjavesialueiden rajaukset tarkistetaan. Luokitus perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004).
Uusista pohjavesialueiden luokista ja mahdollisista rajausmuutoksista järjestetään kuntakohtainen kuuleminen, jonka yhteydessä on mahdollista esittää rajaamiseen ja luokitukseen liittyvää olennaista tietoa. Kuulemiset toteutetaan Kaakkois-Suomessa vuosien 2018–2022 aikana.

Kuulemisen jälkeen ELY-keskus päivittää pohjavesialueiden tiedot ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Suomen ympäristökeskus päivittää muutokset valtakunnalliseen pohjavesialueiden paikkatietoaineistoon kahdesti vuodessa.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset Kaakkois-Suomessa 2018–2021 (pdf, 37kt)

Lisätietoa

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006 (finlex.fi)

Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan (Ympäristöministeriön opas)

Pohjavesialueen luokitus ja rajaukset

Hydrogeologi Heidi Rautanen
heidi.rautanen(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 279

Pohjavedestä riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit (E-luokka)

Ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä
pyry.makela(at)ely-keskus.fi 
puh. 0295 029 121

 

Kuuleminen 21.6. – 31.8.2021

Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksia koskevat aineistot olivat nähtävillä 21.6. – 31.8.2021 välisenä aikana, jolloin aineistosta oli mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus on käynyt läpi saadut lausunnot ja mielipiteet ja vastaa niihin oheisessa yhteenvedossa.

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset valmistuvat, kun ELY-keskus on merkinnyt niitä koskevat tiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tämänhetkisen tiedon mukaan tiedot päivittyvät tietojärjestelmään 31.11.2021.

Kuulemisaineistot

Taipalsaari

Lappeenranta

 

Tarkistettujen pohjavesialueiden aineistoja

Tarkistettujen pohjavesialueiden kuulemisten aikana saadut palautteet ja niihin annetut vastineet

Pohjavesialueiden pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien tarkastelu

 

Pohjavesialueet kunnittain

Haminan pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Imatran pohjavesialueet (pdf 9 779 kt)

Kotkan pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Kouvolan pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Lappeenrannan pohjavesialueet (katso kuulemisaineisto)

Lemin pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Luumäen pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Miehikkälän pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Parikkalan pohjavesialueet (pdf 21 629 kt)

Pyhtään pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Rautjärven pohjavesialueet (pdf 13 640 kt)

Ruokolahden pohjavesialueet (pdf 28 885 kt)

Savitaipaleen pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Taipalsaaren pohjavesialueet (katso kuulemisaineisto)

Virolahden pohjavesialueet (paikkatietoikkuna)

Julkaistu 2.7.2014 klo 9.49, päivitetty 20.9.2021 klo 13.41