Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, joka otetaan huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatiminen on ensisijassa kunnan tehtävä. Suunnitelma laaditaan lähinnä vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä pohjavesialueille, joilla on runsaasti pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja.

Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että kattavaa tietoa pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesialueella sijaitsevista pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. Suojelusuunnitelman laatimista koskevat säännökset sisällytettiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, VMJL) 2a lukuun (lakimuutos 1263/2014).

Suojelusuunnitelman laatiminen edistää vesipuitedirektiivin (VPD) mukaisten ympäristötavoitteiden saavuttamista. Suojelusuunnitelmalla toteutetaan VPD:n liitteen II mukainen pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden lisätarkastelu. Lisätarkastelu tehdään pääsääntöisesti niille pohjavesimuodostumille, joilla ei mahdollisesti saavuteta VPD:n ympäristötavoitteita. Lisätarkastelussa arvioidaan yksityiskohtaisesti pohjaveteen kohdistuvat riskit sekä kartoitetaan tarvittavat toimet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskien arviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laatuun vaikuttavien riskien arvioinnissa ja hallinnassa, jota juomavesidirektiivin (98/83/EY) nojalla edellytetään talousveden laadun valvonnassa ja josta kansallisesti säädetään terveydensuojelulain 20 §:ssä.

pvsuojelu.jpg

©Mirjam Orvomaa

Vastuutahot ja muut osallistujat

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan kunta voi laatia suojelusuunnitelman (VMJL 10 e §) . Aloitteen suojelusuunnitelman laatimiseen voi tehdä myös ELY-keskus pohjaveden suojelusta ja vesienhoidon suunnittelusta vastaavana valtion viranomaisena esimerkiksi vesienhoidon toimeenpanon edistämisen yhteydessä. Muusta aloiteoikeudesta säädetään kuntalain (410/2015) 23 §:ssä, jonka mukaan esimerkiksi vesihuoltolaitos, ympäristöjärjestö tai yksityinen kansalainen voi tehdä aloitteen suojelusuunnitelman laatimiseksi. Suojelusuunnitelman laatimiseen voi hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta.

Suojelusuunnitelman laatimiseksi on hyvä nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmä voi koostua kunnan eri viranomaisten edustajista (mm. ympäristö-, terveydensuojelu-, vedenhankinta-, maaseutuelinkeino- ja kaavoitusviranomaiset) sekä pelastuslaitoksen, vesihuoltolaitoksen ja ELY-keskuksen edustajista. Ohjausryhmään kutsutaan tarpeen mukaan myös suunnitelma-alueen toiminnanharjoittajia tai muita sidosryhmiä.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmia ja niiden laatimismenettelyä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin julkaisussa Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kainuu

Kainuun ELY-keskuksessa on laadittu 17 suojelusuunnitelmaa, jotka käsittävät 21 pohjavesialuetta. Suojelusuunnitelmat kattavat 44 % tärkeimmistä pohjavesialueista.

Jatkossa suunnitelmia on tarkoitus laatia tärkeille pohjavesialueille, jotka sijaitsevat Paltamon ja Ristijärven kunnan alueilla.

 

Laaditut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Kainuun osalta

KajaaniKoutaniemi2018
KajaaniMatinmäki-Mustikkamäki2010
HyrynsalmiMäntykangas ja Multimäki2010
PuolankaPuolangan Kirkonkylä, Kapustakangas ja Rakennuskangas2010
KuhmoHaasionsärkkä2010
KuhmoMammankaivo2010
KuhmoTönölä2009
KuhmoMultikangas2010
KuhmoAutiokangas2013
KuhmoPaskokangas2013
KuhmoIsosärkkä2013
SotkamoHiukanharju2014
SotkamoPöllyvaara2014
SotkamoVuokatti2014
SotkamoRimpilänniemi2014
SuomussalmiHaverissärkkä-Nuolisärkkä1995
SuomussalmiHietasärkkä1995
Julkaistu 29.11.2013 klo 10.32, päivitetty 30.10.2019 klo 10.29
Julkaistu 15.8.2013 klo 13.34, päivitetty 1.2.2019 klo 16.26