Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, joka otetaan huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatiminen on ensisijassa kunnan tehtävä. Suunnitelma laaditaan lähinnä vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä pohjavesialueille, joilla on runsaasti pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja.

Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että kattavaa tietoa pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesialueella sijaitsevista pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. Suojelusuunnitelman laatimista koskevat säännökset sisällytettiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, VMJL) 2a lukuun (lakimuutos 1263/2014).

Suojelusuunnitelman laatiminen edistää vesipuitedirektiivin (VPD) mukaisten ympäristötavoitteiden saavuttamista. Suojelusuunnitelmalla toteutetaan VPD:n liitteen II mukainen pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden lisätarkastelu. Lisätarkastelu tehdään pääsääntöisesti niille pohjavesimuodostumille, joilla ei mahdollisesti saavuteta VPD:n ympäristötavoitteita. Lisätarkastelussa arvioidaan yksityiskohtaisesti pohjaveteen kohdistuvat riskit sekä kartoitetaan tarvittavat toimet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskien arviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laatuun vaikuttavien riskien arvioinnissa ja hallinnassa, jota juomavesidirektiivin (98/83/EY) nojalla edellytetään talousveden laadun valvonnassa ja josta kansallisesti säädetään terveydensuojelulain 20 §:ssä.

pvsuojelu.jpg

©Mirjam Orvomaa

Vastuutahot ja muut osallistujat

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan kunta voi laatia suojelusuunnitelman (VMJL 10 e §) . Aloitteen suojelusuunnitelman laatimiseen voi tehdä myös ELY-keskus pohjaveden suojelusta ja vesienhoidon suunnittelusta vastaavana valtion viranomaisena esimerkiksi vesienhoidon toimeenpanon edistämisen yhteydessä. Muusta aloiteoikeudesta säädetään kuntalain (410/2015) 23 §:ssä, jonka mukaan esimerkiksi vesihuoltolaitos, ympäristöjärjestö tai yksityinen kansalainen voi tehdä aloitteen suojelusuunnitelman laatimiseksi. Suojelusuunnitelman laatimiseen voi hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta.

Suojelusuunnitelman laatimiseksi on hyvä nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmä voi koostua kunnan eri viranomaisten edustajista (mm. ympäristö-, terveydensuojelu-, vedenhankinta-, maaseutuelinkeino- ja kaavoitusviranomaiset) sekä pelastuslaitoksen, vesihuoltolaitoksen ja ELY-keskuksen edustajista. Ohjausryhmään kutsutaan tarpeen mukaan myös suunnitelma-alueen toiminnanharjoittajia tai muita sidosryhmiä.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmia ja niiden laatimismenettelyä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin julkaisussa Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Häme

Hämeessä on laadittu yhteensä yli 30 pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa, jotka kattavat Hämeen kaikki pohjavesialueet.

Suojelusuunnitelmat yhdessä vesienhoitosuunnitelmien toimenpideohjelmien kanssa ovat avainasemassa pohjaveden suojelussa. Suojelusuunnitelmiin on koottu tietoa pohjavesiolosuhteista, riskeistä sekä tarvittavista, pohjavesialueita ennallistavista ja suojelevista toimenpiteistä. Pohjavettä tulisi suojella myös tehostamalla pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa. Suojelusuunnitelman valmistumisen jälkeen on tärkeää varmistaa, että suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet toteutetaan. Toteutumisen seurantaan onkin perustettu kuntakohtaisia tai seutukuntakohtaisia seurantaryhmiä.

Suojelusuunnitelmia on tarkoitus päivittää aika ajoin. Vanhojen suojelusuunnitelmien päivitys tulee ajankohtaiseksi, kun pohjavesialueilta on saatu uutta tietoa pohjavesiolosuhteista ja alueen pohjavesiriskeistä. Suojelusuunnitelmia suositellaan päivitettäväksi noin 10 vuoden välein.

Hämeen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatilanne 2019

Kunta Suojelusuunnitelman nimi

Valmistumis-
vuosi

Kanta-Häme
Forssa Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2017
Hattula Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2016
Hausjärvi Riihimäen seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

2004, riskikartoitus päivitetty 2013

Humppila Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2017
Hämeenlinna

Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

2006, päivitetty 2016

Janakkala Janakkalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 1997, päivitetty 2014
Jokioinen Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2017
Loppi Riihimäen seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2004, päivitetty 2019
Riihimäki Riihimäen seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2004, päivitetty 2014
Tammela Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2017
Ypäjä Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2017
Päijät-Häme
Asikkala Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2004, päivitetty 2017
Hartola Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2002, päivitetty 2013
Heinola Heinolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 1998, päivitetty 2013
Hollola Hollolan, Lahden ja Nastolan seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 2012, päivitys Hollolan osalta käynnissä
Hämeenkosken ja Kärkölän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2005, päivitys Hollolan osalta käynnissä
Kärkölä Hämeenkosken ja Kärkölän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2005
Lahti Hollolan, Lahden ja Nastolan seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 2012
Nastola Hollolan, Lahden ja Nastolan seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 1999, päivitetty 2012
Orimattila Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, päivitetty 2014
Padasjoki Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2004, päivitetty 2017
Sysmä Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2002, päivitetty 2013

 

Julkaistu 29.11.2013 klo 9.14, päivitetty 22.10.2019 klo 15.01
Julkaistu 15.8.2013 klo 13.34, päivitetty 1.2.2019 klo 16.26