Hyppää sisältöön

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, joka otetaan huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatiminen on ensisijassa kunnan tehtävä. Suunnitelma laaditaan lähinnä vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä pohjavesialueille, joilla on runsaasti pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja.

Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että kattavaa tietoa pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesialueella sijaitsevista pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. Suojelusuunnitelman laatimista koskevat säännökset sisällytettiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, VMJL) 2a lukuun (lakimuutos 1263/2014).

Suojelusuunnitelman laatiminen edistää vesipuitedirektiivin (VPD) mukaisten ympäristötavoitteiden saavuttamista. Suojelusuunnitelmalla toteutetaan VPD:n liitteen II mukainen pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden lisätarkastelu. Lisätarkastelu tehdään pääsääntöisesti niille pohjavesimuodostumille, joilla ei mahdollisesti saavuteta VPD:n ympäristötavoitteita. Lisätarkastelussa arvioidaan yksityiskohtaisesti pohjaveteen kohdistuvat riskit sekä kartoitetaan tarvittavat toimet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskien arviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laatuun vaikuttavien riskien arvioinnissa ja hallinnassa, jota juomavesidirektiivin (98/83/EY) nojalla edellytetään talousveden laadun valvonnassa ja josta kansallisesti säädetään terveydensuojelulain 20 §:ssä.

pvsuojelu.jpg

©Mirjam Orvomaa

Vastuutahot ja muut osallistujat

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan kunta voi laatia suojelusuunnitelman (VMJL 10 e §) . Aloitteen suojelusuunnitelman laatimiseen voi tehdä myös ELY-keskus pohjaveden suojelusta ja vesienhoidon suunnittelusta vastaavana valtion viranomaisena esimerkiksi vesienhoidon toimeenpanon edistämisen yhteydessä. Muusta aloiteoikeudesta säädetään kuntalain (410/2015) 23 §:ssä, jonka mukaan esimerkiksi vesihuoltolaitos, ympäristöjärjestö tai yksityinen kansalainen voi tehdä aloitteen suojelusuunnitelman laatimiseksi. Suojelusuunnitelman laatimiseen voi hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta.

Suojelusuunnitelman laatimiseksi on hyvä nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmä voi koostua kunnan eri viranomaisten edustajista (mm. ympäristö-, terveydensuojelu-, vedenhankinta-, maaseutuelinkeino- ja kaavoitusviranomaiset) sekä pelastuslaitoksen, vesihuoltolaitoksen ja ELY-keskuksen edustajista. Ohjausryhmään kutsutaan tarpeen mukaan myös suunnitelma-alueen toiminnanharjoittajia tai muita sidosryhmiä.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmia ja niiden laatimismenettelyä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin julkaisussa Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo

Etelä-Savossa on laadittu suojelusuunnitelmat 43 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat kattavat noin 66 % tärkeistä pohjavesialueista. Suojelusuunnitelmat on tarkoitus laatia ainakin kaikille tärkeille pohjavesialueille ja tarvittaessa myös vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille.

Suojelusuunnitelmat laaditaan osana vesienhoidon järjestämistä ja suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista valvotaan seudullisissa ja kuntakohtaisissa seurantaryhmissä.

 

Etelä-Savon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Kunta Pohjavesialueen nimi Valmistumisvuosi
Heinävesi Polvijärvi (pdf) 2019
Heinävesi Suurisärkkä (pdf) 2019
Hirvensalmi Rehniönniemi 1998
Hirvensalmi Tikanmäki 1998
Hirvensalmi Vilkonharju (doria.fi) 2012
Joroinen Kolma (doria.fi) 2010
Joroinen Kotkatharju (doria.fi) 2010
Joroinen Tervaruukinsalo (doria.fi) 2012
Juva Hatsola (doria.fi) 2012
Juva Rapionkangas (doria.fi) 2012
Kangasniemi Pohjaniemi 1999
Mikkeli Hanhikangas (doria.fi) 2010
Mikkeli Huosiuskangas (doria.fi) 2012
Mikkeli Koiralahti (pdf) 2014
Mikkeli Parkatinkangas (doria.fi) 2012
Mikkeli Porrassalmi (doria.fi) 2010
Mikkeli Pursiala (doria.fi) 2010
Mäntyharju Luuminniemi (pdf) 2019
Mäntyharju Majalampi (pdf) 2019
Pertunmaa Kuortti 2016
Pieksämäki Hiidenlampi (pdf) 2008
Pieksämäki Löytynlampi (doria.fi) 2010
Pieksämäki Montola (pdf) 2003
Pieksämäki Naarajärvi (doria.fi) 2010
Pieksämäki Tuopunkangas (pdf) 2008
Puumala Kataasaari (pdf) 2003
Puumala Kitulanniemi (pdf) 2003
Puumala Kotkatsaari (pdf) 2003
Rantasalmi Kaukalovuori (doria.fi) 2011
Rantasalmi Kupiala (pdf) 2003
Rantasalmi Ruutanaharju (doria.fi) 2012
Savonlinna Kaamanniemi (doria.fi) 2011
Savonlinna Keplakko (doria.fi) 2012
Savonlinna Kuikonniemi (doria.fi) 2013
Savonlinna Kulennoisharju (doria.fi) 2012
Savonlinna Lähteelä (doria.fi) 2011
Savonlinna Punkaharju (doria.fi) 2013
Savonlinna Punkasalmi (doria.fi) 2013
Savonlinna Rohvostinrinne (doria.fi) 2012
Sulkava Kirkkokangas (doria.fi) 2012
Sulkava Rauhaniemi (doria.fi) 2012
Sulkava Siikajärvenniemi 2003
Sulkava Vilkaharju 2003

Rehniönniemen, Tikanmäen, Pohjaniemen, Kuortin, Siikajärvenniemen ja Vilkaharjun suojelusuunnitelmat ovat tarvittaessa saatavissa Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Julkaistu 26.11.2013 klo 9.51, päivitetty 9.9.2020 klo 10.19
Julkaistu 15.8.2013 klo 13.34, päivitetty 1.2.2019 klo 16.26