Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä

Kärkihanke
 

Miksi juuri Ikaalisten reitti?

Ikaalisten reitti on yksi Pirkanmaan keskeisimmistä vesistöalueista ja se on osa Kokemäenjoen vesistöaluetta (35). Ikaalisten reitin vedet ovat huonommassa tilassa kuin Pirkanmaan vesistöt keskimäärin, mutta virkistyskäyttöarvoltaan alue on erittäin merkittävä.

Alue on myös vesistöiltään ja maankäytöltään hyvin monipuolinen ja sen voidaan ajatella olevan vesistö- ja kuormitusnäkökulmasta "Pirkanmaa pienoiskoossa". Alueella on runsaasti turvetuotantoa sekä  maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Lisäksi alueen suurin vesistö Kyrösjärvi on säännöstelty. Hankealueelle sijoittuvat myös valtakunnan tasolla kolme merkittävää raakkujokea, Pinsiön-Matalusjoki, Turkimusjoki ja Ruonanjoki, jotka tarvitsevat aktiivisia ja nopeita kunnostustoimenpiteitä uhanalaisen raakkukannan elvyttämiseksi.

Lähes koko Ikaalisten reitin alue on määritelty vesienhoidon toimenpideohjelmassa vesiensuojelun painopistealueeksi joko maa- tai metsätalouden osalta tai molempien. Reitin järvillä ja joissa on toteutettu useita kunnostushankkeita, mutta alueella on myös tehty monia suunnitelmia, jotka eivät ole jostain syystä edenneet toteutukseen.

 
Ikaalisten reitti, Ikaalisten reitti
 

 

 

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman ja toimeenpanon ongelmana Ikaalisten reitillä sekä yleisemminkin on toimenpiteiden konkretia vesistöalueilla. Tämän vuoksi nähdään tärkeänä pyrkiä edistämään toimenpiteiden toteutumista Ikaalisten reitin alueella hankkeessa perustettavan vapaaehtoisen ja pysyvän vesienhoito-organisaation avulla. Organisaation tehtävä on koota hallitusti ja kustannustehokkaasti yhteen erilaiset hankeideat ja kesken olevat hankkeet sekä selvittää erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.

Hankkeessa perustetaan vesiensuojelurakenteiden malliverkosto, joka tulee nähtäville paikkatietoon perustuvana nettialustana. Fyysisen malliverkoston valituille kunnostuskohteille laaditaan kohdekuvaustaulut, joihin voi käydä paikan päällä tutustumassa. Kohteet toimivat esimerkkeinä kunnostustoimia suunnitteleville ja niitä voivat hyödyntää mm. yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja kaikki, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. Hankkeessa testataan erilaisia joukko- ja kansalaisrahoitusmenetelmiä, joilla mm. kunnostuskohteita voidaan rahoittaa.

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia laajennetaan saatujen kokemusten perusteella myös muille vesistöalueille.

Ketä hanke koskee?

Organisaation jäsenenä ovat alueen toimijat, paikalliset yhdistykset, kunnat ja kaupungit sekä viranomaiset. Alueelle laaditaan vuoteen 2027 ulottuva konkreettinen toteuttamisohjelma paikallisten kanssa yhteistyössä ja alueen toimijoita kannustetaan ja sitoutetaan hanketoimintaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään laajasti Pirkanmaalla sekä sen ulkopuolella toimivien sidosryhmien kanssa. Hankkeessa perustetaan ohjausryhmä, joka koostuu Ympäristöministeriön, tutkimuslaitosten, kuntien ja keskeisten muiden sidosryhmien edustajista.

Hanke kytkeytyy tiiviisti Kokemäenjoen vesistöalueen kattavaan vesivisioon (www.ymparisto.fi/vesivisio2050), joka on Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan liittojen sekä alueiden ELY-keskusten sekä laajan joukon sidosryhmiä yhteistyössä laatima visio, mitä vesiin liittyviä tavoitteita vesistöalueella tavoitellaan aina vuoteen 2050 saakka.

Hankevastaava, aikataulu ja rahoitus

Hankkeen toteutuksesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hankepartnerina toimii Pirkanmaan liitto.. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 31.12.2019.

Hanke on saanut Ympäristöministeriön Vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistävän hallitusohjelman kärkihankerahoitusta 81 970 €.

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

Julkaistu 27.10.2017 klo 11.26, päivitetty 5.8.2019 klo 10.06

Julkaisija: