Vesihuolto

Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuollon järjestämisestä, ylläpidosta ja edistämisestä vastaavat useat toimijat:

 • Kiinteistön omistajat tai haltijat vastaavat kiinteistöjensä vesihuollosta.
 • Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueensa vesihuollon järjestämisestä.

 

 • Kunnat vastaavat vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä.
 • Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousveden laatua.
 • Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätevesien käsittelyä ja ympäristön tilaa.

 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjauksesta, rahoitustuen suuntaamisesta ja osaltaan vesihuollon valvonnasta. ELY-keskukset ohjaavat alueellisten vesihuollon yleissuunnitelmien sekä kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadintaa ja voivat myöntää tukea vesihuoltoinvestointeihin, pohjavesitutkimuksiin sekä muihin vesihuoltoa palveleviin selvityksiin.  

 

 • Suomen ympäristökeskus SYKE tekee alan soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa käytännönläheisiä julkaisuja, oppaita, esitteitä ja muita tietopalveluja. Lisäksi SYKE ylläpitää jäteveden käsittelyjärjestelmien tietopakettia eli ns. puhdistamotiedostoa sekä tarjoaa käsittelyjärjestelmien testauspalveluita.

 

 • Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö vastavat mm. toiminnan strategisesta suunnittelusta, lainsäädännön valmistelusta sekä ELY-keskusten ja SYKEn ohjauksesta. Valtakunnalliset vesihuoltotavoitteet löytyvät vesitalousstrategiasta:
  > Vesitalousstrategia 2011 - 2020 (Maa- ja metsätalousministeriö)

 

 • Sosiaali- ja terveysministeriö määrää talousveden laadusta. Se on antanut asetukset talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

 

 • Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset valvovat mm. vesihuollon maksuja ja sopimusasioita.
   
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesihuolto - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen vesihuollon edistämisen painopisteinä ovat viime vuosina olleet Uudenmaan alueelle laaditun vesihuollon kehittämisohjelman sekä kuntien omien vesihuollon suunnitelmien ja hankkeiden täytäntöönpano erityisesti haja-asutusalueilla.

Vesihuollon kehittämisohjelmassa keskitytään hankelistauksen sijasta vesihuoltolaitosten talouteen, vesihuollon varmuuteen sekä vesihuoltolaitosten toimintatapoihin ja käytäntöihin.

Talousvesi

Uudellamaalla käytetystä talousvedestä noin 80 prosenttia on pintavettä. Tämä johtuu siitä, että koko pääkaupunkiseutu käyttää Päijänteen Asikkalanselältä Päijännetunnelia pitkin johdettua vettä. Muut kunnat käyttävät miltei poikkeuksetta pohjavettä.

Haja-asutus

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on noin 100 000 asukasta vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen ulkopuolella. Vaikka uusia alueita liitetään koko ajan keskitetyn vesihuollon piiriin, lukumäärä ei viime vuosina ole kuitenkaan oleellisesti vähentynyt, sillä verkostojen ulkopuolelle haja-asutusalueille kohdistuu koko ajan merkittävästi uudisrakentamista.

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle sekä Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry:lle avustusta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvontatyöhön.

 

Julkaistu 4.3.2014 klo 15.25, päivitetty 31.3.2016 klo 15.38
Julkaistu 15.2.2016 klo 14.08, päivitetty 29.11.2019 klo 10.06