Vesihuolto

Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuollon järjestämisestä, ylläpidosta ja edistämisestä vastaavat useat toimijat:

 • Kiinteistön omistajat tai haltijat vastaavat kiinteistöjensä vesihuollosta.
 • Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueensa vesihuollon järjestämisestä.

 

 • Kunnat vastaavat vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä.
 • Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousveden laatua.
 • Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätevesien käsittelyä ja ympäristön tilaa.

 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjauksesta, rahoitustuen suuntaamisesta ja osaltaan vesihuollon valvonnasta. ELY-keskukset ohjaavat alueellisten vesihuollon yleissuunnitelmien sekä kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadintaa ja voivat myöntää tukea vesihuoltoinvestointeihin, pohjavesitutkimuksiin sekä muihin vesihuoltoa palveleviin selvityksiin.  

 

 • Suomen ympäristökeskus SYKE tekee alan soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa käytännönläheisiä julkaisuja, oppaita, esitteitä ja muita tietopalveluja. Lisäksi SYKE ylläpitää jäteveden käsittelyjärjestelmien tietopakettia eli ns. puhdistamotiedostoa sekä tarjoaa käsittelyjärjestelmien testauspalveluita.

 

 • Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö vastavat mm. toiminnan strategisesta suunnittelusta, lainsäädännön valmistelusta sekä ELY-keskusten ja SYKEn ohjauksesta. Valtakunnalliset vesihuoltotavoitteet löytyvät vesitalousstrategiasta:
  > Vesitalousstrategia 2011 - 2020 (Maa- ja metsätalousministeriö)

 

 • Sosiaali- ja terveysministeriö määrää talousveden laadusta. Se on antanut asetukset talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

 

 • Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset valvovat mm. vesihuollon maksuja ja sopimusasioita.
   
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesihuolto - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035

Pohjois-Pohjanmaa on laaja maakunta, jonka eri osissa vesihuollon kehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia. Oulun seudulla tulee varautua lisääntyvään talousveden tarpeeseen, vedenhankinnan varmistamiseen sekä tasokkaaseen jätevedenpuhdistukseen myös tulevaisuudessa. Väestöltään vähenevillä seuduilla tulee monin eri tavoin huolehtia siitä, että vesihuoltopalvelut säilyvät myös jatkossa totutun laadukkaina.

Kehittämisohjelman toimenpiteissä on listattu merkittävimmät vesihuollon kehittämiseen tähtäävät hankkeet painottuen erityisesti vedenhankinnan varmistamiseen.

Kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisella saavutetaan kaikissa Pohjois-Pohjanmaan taajamissa vedenhankinnan osalta Oulua lukuun ottamatta täysi varmuus, eli päävesilähteen ollessa pois käytöstä, tarvittava talousvesi voidaan johtaa täysimääräisesti verkostoon toisesta vesilähteestä.

Vesihuollon kehittämisohjelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2014–2017 esitetyn tavoitteen mukaisesti. Vesihuollon strategisen kehittämisohjelman laatimista ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, johon koottiin edustus erityyppisistä vesilaitoksista sekä eri viranomaisista.

Talousvesi

Lähde Kälväsvaaralla Utajärvellä
Lähde Kälväsvaaralla © Kalervo Outila

Pohjois-Pohjanmaan vesilaitokset käyttävät Oulun kaupunkia lukuun ottamatta vedenhankinnassaan pohjavettä. Vesilaitosten toimittamasta talousvedestä koko Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin noin kaksi kolmasosaa pohjavettä ja yksi kolmasosa pintavettä. Jakaumaan vaikuttaa voimakkaasti se, että Oulussa suurin osa talousvedestä otetaan Oulujoesta.

Luokiteltuja pohjavesialueita on Pohjois-Pohjanmaalla 418, joista vedenhankinnalle tärkeitä tai vedenhankintaan soveltuvia alueita on 306. Alueet sijaitsevat maakunnassa kuitenkin epätasaisesti ja niiden raakaveden laatu vaihtelee suuresti, mikä on vedenhankinnan kannalta ongelmallista. Talousveden jakelusta huolehtii Pohjois-Pohjanmaalla 105 vesihuoltolaitosta. Talousveden käyttö on noin 215 l/vrk asukasta kohti.

Jätevedet

Hollonsuon bioroottorilaitos Pudasjärvellä
Hollonsuon bioroottorilaitos

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita Pohjois-Pohjanmaalla on 31 kpl.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on noin 6 900 asukasta vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen ulkopuolella (liittymisaste 98 %) ja noin 88 800 asukasta viemäriverkostojen ulkopuolella (liittymisaste 78 %).  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Pro Agria Oulu ry:n ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten yhteishankkeelle avustusta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvontatyöhön. 

Viinivaaran pohjavesihanke

Viinivaaran alueen soveltuvuutta Oulun kaupungin talousveden hankintaan on selvitetty 1980-luvulta saakka. Hankkeen tavoitteena on mm. hyvälaatuisen pohjaveden tuottaminen Oulun kaupungille ja vedenhankinnan varmistaminen.

Hanke on parhaillaan viranomaiskäsittelyssä.
Julkaistu 23.10.2013 klo 14.32, päivitetty 1.7.2019 klo 12.58
Julkaistu 15.2.2016 klo 14.08, päivitetty 10.7.2019 klo 16.20