Vesihuollon varautumissuunnittelu - Kaakkois-Suomi

Suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta (varautumissuunnitelma) on vesihuoltolaitoksen itsensä laatima dokumentti. Se tehdään laitoksen oman toiminnan ja omien asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi.

Kirjallisuutta ja varautumissuunnitelman malli kunnille

Vesilaitosyhdistys (VVY) on laatinut 2017 oppaan "Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen". Opas on toteutettu vesihuoltopoolin koordinoimana ja sen on kirjoittanut Tmi Jaakko Pekki, joka myös vastasi ohjeistuksen yhdenmukaisuudesta kuntien varautumisen ohjeistuksen kanssa.

Oppaan lisäksi on malli varautumissuunnitelmasta, joka soveltuu etenkin kunnallisten ja muiden suurempien vesihuolto-organisaatioiden käyttöön.

VVY:n opas ja mallipohja löytyvät täältä.

Varautumissuunnitelman lomakepohja osuuskunnille

Pienille vesihuolto-osuuskunnille VVY:n mallipohja ei aina ole tarkoituksenmukainen. Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) on laatinut vuonna 2017 mallidokumentin, joka soveltuu osuuskuntien käyttöön. Mallia on muokattu edelleen lomakemuotoon, jotta suunnitelman laatiminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Suunnitelman laadinnassa on tärkeää että kaikki avainhenkilöt, esimerkiksi osuuskunnan hallitus, on paikalla tekemässä suunnitelmaa.

Suunnitelmapohjia on kaksi:
1) vain talousvettä toimittavalle osuuskunnalle ja
2) talousvettä toimittavalle ja jätevettä viemäröivälle osuuskunnalle.
Suunnitelman perusosa kattaa yleisimpiä häiriötilanteita, joihin kaikkien osuuskuntien tulisi varautua. Niiden lisäksi laaditaan toimintakortit muiden mahdollisten häiriötilanteiden varautumiseen.

 

  1) Vain talousvettä toimittava osuuskunta 2) Talousvettä toimittava ja jätevettä viemäröivä osuuskunta
Mallisuunnitelma Varautumissuunitelma_pohja_vain talousvesi (doc) Varautumissuunnitelma_pohja_talousvesi ja jätevesi (doc)
Lisäksi laaditaan (tarpeen mukaan):
  TOIMINTAKORTTI 4 (tv) Verkostovaurio ennen osuuskunnan verkostostoa (doc) TOIMINTAKORTTI 6 (tv,jv) Sähkökatko (talous- ja jätevesi) (doc)
  TOIMINTAKORTTI 5 (tv) Sähkökatko (talousvesiosuuskunta) (doc) TOIMINTAKORTTI 7 (tv,jv) Laiterikko jätevesipumppaamossa (doc)
  TOIMINTAKORTTI 6 (tv) Liikenneonnettomuus vedenottamon läheisyydessä (doc) TOIMINTAKORTTI 8 (tv,jv) Verkostovaurio ennen osuuskunnan verkostostoa (doc)
  Tyhjä toimintakortti (doc) TOIMINTAKORTTI 9 (tv,jv) Liikenneonnettomuus vedenottamon läheisyydessä (doc)
    Tyhjä toimintakortti (doc)

Varautumissuunnitelma lainsäädännössä

Varautumissuunnitelmasta on säädetty vesihuoltolaissa (VHL 119/2001):

15 a § Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa

"Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman häiriötilanteisiin varautumisesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Laitos toimittaa suunnitelman valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle ja kunnalle."

Vesihuoltolain velvoite koskee kaikkia, joilla on kunnan vahvistama toiminta-alue.

Julkaistu 12.2.2020 klo 11.22, päivitetty 1.9.2021 klo 13.46