Säännöstelysuositukset vuodelta 2004 ja niiden toteutuminen

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvitys toteutettiin vuosina 1999–2003. Kohdejärvinä olivat Vanajavesi, Pyhäjärvi, Näsijärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi (ns. Iso-Kulovesi). Säännöstelyjen kehittämisen tavoitteina olivat säännöstelyistä vesiluonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen vähentäminen ja toisaalta säännöstelyjen alkuperäisten tavoitteiden, tulvasuojelun ja vesivoimatuotannon, turvaaminen.

Hankkeen aikana osaselvityksillä kartoitettiin kohdejärvien säännöstelyjen vaikutuksia vesi- ja rantaluontoon, veden laatuun, rantojen käytettävyyteen sekä tulvavahinkoihin ja vesivoimantuotantoon. Myös vesistön käyttäjät saivat kertoa mielipiteensä toteutuneista säännöstelyistä.

Kehittämisselvityksen tuloksena syntyi 15 suositusta säännöstelyjen haittojen vähentämiseksi ja säännöstelykäytännön parantamiseksi:

 1. Näsijärvellä, Vanajavedellä ja Pyhäjärvellä kevään alimpia vedenkorkeuksia nostetaan vesiolosuhteiltaan tavanomaista kuivemmiksi ennustettuina keväinä ja sellaisina tavanomaisina keväinä, jolloin se on mahdollista ottaen huomioon tulvasuojelulliset ja voimataloudelliset näkökohdat.
 2. Märkinä keväinä säännöstelykäytäntöön ei esitetä muutoksia ja juoksutuksia määrättäessä otetaan huomioon Kokemäenjoen keskiosan tulvatilanne. Tulva- ja ongelmatilanteissa otetaan huomioon koko Kokemäenjoen vesistön olosuhteet ja käytetään hyväksi koko vesistön säännöstelymahdollisuuksia.
 3. Näsijärvellä, Vanajavedellä ja Pyhäjärvellä nostetaan toukokuun vedenkorkeuksia nykyistä korkeammalle erityisesti tavanomaista vähävetisempinä keväinä. Iso-Kulovedellä vältetään toukokuussa suurta (yli 15 cm) vedenpinnan alentamista hauen lisääntymisen turvaamiseksi.
 4. Kesän vedenkorkeuksille määritetään tavoitteellinen alarajasuositus. Kesällä pyritään alenevaan vedenkorkeuden rytmiin kuitenkin niin, ettei rantojen umpeenkasvuriski lisäänny. Pyhäjärvellä ja Iso-Kulovedellä vältetään kesällä suuria ja nopeita yli 20 cm vedenkorkeusvaihteluita.
 5. Vakiinnutetaan nykyinen tilanne, jossa Vanajaveden juoksutuksen osuutta Herralanvirran padon kautta Kuokkalankoskeen on lisätty.
 6. Laaditaan selvitys lyhytaikaissäädön vaikutuksista vesistön tilaan ja käyttöön sekä ehdotus haittojen vähentämistoimenpiteistä Pyhäjärvellä, Nokian virrassa, Melon voimalaitoksen alapuolella ja Iso-Kulovedellä.
 7. Valmistellaan vesioikeudellinen suunnitelma ja hakemus Näsijärven nykyisen säännöstelyluvan tarkistamiseksi ns. toukotyömutkan osalta säännöstelyn tarkoituksenmukaisen toteuttamisen ja suositusten toteuttamisen mahdollistamiseksi.
 8. Laaditaan esitys Näsijärven sekä Iso-Kuloveden säännöstelyistä kalakannoille aiheutuvan haitan kompensoimiseksi.
 9. Tehdään selvitys rantojen ja linnustollisesti arvokkaiden saarien, karien ja luotojen kunnostustarpeesta Vanajavedellä, Pyhäjärvellä ja Iso-Kulovedellä.
 10. Selvitetään mahdollisuudet uusia vanhanaikaiset satamarakenteet ja ruopata satama-alueita (Pyhäjärvi).
 11. Lisätään säännöstelystä tiedottamista ja parannetaan vesistön käyttäjien mahdollisuuksia hankkia tietoa vedenkorkeuksista ja säännöstelyn vaikutuksista.
 12. Etsitään keinoja pyydysten talvisen likaantumisen vähentämiseksi sekä lisätään tietämystä likaantumisen syntymekanismeista ja vedenkorkeus- ja virtaamavaihtelujen merkityksestä.
 13. Selvitetään säännöstelyjen vaikutuksia rantaekosysteemin toimintaan ja vaikutuksia täpläravun lisääntymiseen, elinolosuhteisiin ja ravuntuotantoon.
 14. Tehdään ainetasetarkastelu säännöstelyn, erityisesti talvisen vedenpinnan laskun, vaikutuksista rehevien ja matalien lahtien vedenlaatuun Vanajavedellä, Pyhäjärvellä ja Iso-Kulovedellä.
 15. Luodaan seurantamenettely säännöstelysuositusten toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tarvittaessa esitettyjä suosituksia tarkennetaan ja esitetään uusia suosituksia.

Säännöstelysuositusten toteutuminen

Suositusten toteutumisesta vuoteen 2014 mennessä on koostettu yhteenveto.

Julkaistu 29.9.2014 klo 15.48, päivitetty 14.8.2019 klo 12.02

Julkaisija: