Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistaminen (Pirkanmaa)

Kuvituskuva Tammerkosken keskiputouksen voimalaitoksestaTammerkoski © Riitta Savola/Tampereen sähkölaitos
Kuvituskuva Melon voimalaitoksesta
Melon voimalaitos @ Diar Isid/Pirkanmaan ELY-keskus

 

 

 

 

 

 

 

Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat yhteistyössä selvittäneet mahdollisuudet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamiseksi. Selvitysten perusteella kumpikin taho on valmistellut vuoden 2018 aikana hakemukset järvien säännöstelylupien tarkistamiseksi. Pyhäjärvellä säännöstelyluvan haltijana toimii Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärvellä Näsijärven säännöstely-yhtiö. Hakemukset on jätetty marraskuussa 2018 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Hakemuksiin on tehty teknisiä päivityksiä heinä- ja elokuussa 2019.

Tarkistamisen tarkoituksena on poistaa molemmilta järviltä pakollinen kevätkuoppa. Kevätkuoppaa loivennetaan sellaisina vuosina, kun vesitilanne antaa siihen mahdollisuuden. Tavanomaisina ja runsaslumisina vuosina vedenkorkeus lasketaan talven ja kevään aikana uuden lupaehtoihin lisättävän turvarajan alapuolelle. Pakollisen kevätkuopan poistaminen parantaa järven vesientilaa ja virkistyskäyttöä.

Esiselvitysvaiheessa tarkasteltiin myös mahdollisuutta nostaa toukokuun ylintä sallittua vedenkorkeuden ylärajaa samalle tasolle kuin mitä se on kesällä. Tästä aiheutuu kuitenkin järvien rannoilla oleville viljelyalueille vettymistä ja siten haittaa viljelylle. Näin suurten järvien vettymishaittojen laskenta tilakohtaisesti ja sopiminen maanomistajien kanssa kompensaatiosta olisi nostanut kustannuksia tuntuvasti ja hidastanut hakemuksen valmistumista.

Miksi lupia halutaan tarkistaa?

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien toimivuus ilmaston muuttuessa käy entistä heikommaksi. Viimeisten vuosien aikana on tavattu mittaushistorian vähälumisimpia vuosia ja selvitysten mukaan ilmasto muuttuu yhä lämpimämmäksi etenkin talvien osalta. Tutkimusten mukaan talven kokonaissademäärät lisääntyvät, mutta lumikertymä jää vähäisemmäksi. Tällä vuosikymmenellä on havaittu talvivirtaamien kasvaneen, kun lumipeite on tullut aikaisempaa myöhemmin ja sulamisjaksoja on entistä enemmän. Talviajan sateista yhä suurempi osuus tulee vetenä.  

Olemassa olevat säännöstelyluvat vastaavat huonosti muuttuneisiin olosuhteisiin. Talviaikana lumien sulamisen ja vesisateiden vuoksi lupaehtojen mukaisiin vedenkorkeuksiin pääsy edellyttää juoksutusten lisäämistä. Nykyisten lupien mukaan vedenkorkeus tulee alentaa talvella ja keväällä (ns. kevätkuoppa), jotta järvissä olisi tilaa lumen sulamisvesille. Kun sulamisvesiä ei loppukevääksi enää riitä, vedenkorkeuden nostaminen keskimääräisiin kevään vedenkorkeuksiin vaikeutuu. Tästä aiheutuu turhaa haittaa vesiluonnolle ja virkistyskäytölle. Samalla syntyy myös vesivoimatappioita, koska vettä joudutaan talvella juoksuttamaan turhaan pakollisen kevätkuopan noudattamiseksi ja juoksutus joudutaan keväällä pysäyttämään lähes tyystin vedenkorkeuden nostamiseksi.

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamista on esitetty Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuosituksissa.

 

Tietoa Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelystä

 Oheisessa taulukoissa on esitetty Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyyn liittyviä keskeisiä tietoja.

Pyhäjärvi

Säännöstelyluvan haltija

Pirkanmaan ELY-keskus valtion edustajana

Käytännön säännöstelijä

UPM Energy Oy

Säännöstelyrakenne

Melon voimalaitos

Vedenkorkeusasteikko

Toutosenselkä (Näppilänsalmi)

Lupaehdot lyhyesti

Ehdollinen yläraja ja ehdoton alaraja Toutosenselällä, maksimijuoksutus 370 m3/s

* Talvella/keväällä yläraja alenee 55 cm (vedenkorkeus maaliskuussa yleensä 60-110 cm kesäajan  ylärajan alapuolella)

* Keväällä toukotyön vuoksi yläraja 5-15 cm alempi

* Syksyllä yläraja 15 cm alempi

Merkitys tulvatilanteessa

* Hyydetulvatilanteessa yhdessä Rauta-Kuloveden kanssa juoksutusta pienennetään juuri ennen kuin Kokemäenjoen jäänmuodostumisen olosuhteet optimaalisia

* Hyydetilanteen pitkittyessä säännöstelykapasiteetti loppuu

* Kevättulvatilanteessa merkittävä tekijä Kokemäenjoen tulvavirtaaman pienentämisessä

 

Näsijärvi

Säännöstelyluvan haltija

Näsijärven säännöstely-yhtiö

Käytännön säännöstelijä

Tampereen sähkölaitos

Säännöstelyrakenne

Tammerkosken yläkosken voimalaitokset

Vedenkorkeusasteikko

Tampella (Naistenlahti)

Lupaehdot lyhyesti

Ehdollinen yläraja, ehdoton alaraja, ei juoksutusmääräyksiä

* Talvella/keväällä yläraja alenee 70 cm (vedenkorkeus maaliskuussa yleensä 90-110 cm kesäajan ylärajan alapuolella)

* Keväällä toukotyön vuoksi yläraja 5-15 cm alempi

* Syksyllä yläraja 15 cm alempi

Merkitys tulvatilanteessa

* Hyydetulvatilanteessa juoksutuksen vähentämisellä parannetaan Pyhäjärven varautumistilannetta ja tilanteen pitkittyessä juoksutusrajoituksen merkitys kasvaa entisestään

* Kevättulvatilanteessa merkittävä tekijä Kokemäenjoen tulvavirtaaman pienentämisessä

 

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus, Diar Isid (diar.isid{at}ely-keskus.fi)

Näsijärven säännöstely-yhtiö, Jukka Joronen (jukka.joronen{at}sahkolaitos.fi)

Julkaistu 6.4.2017 klo 9.09, päivitetty 24.7.2020 klo 10.45

Julkaisija: