Hyppää sisältöön

Puulan säännöstelyn kehittäminen

Alttarikivet Puulalla
© Kuva: Liisa Muuri

Puulan padotus- ja juoksutusselvitystä laaditaan

Etelä-Savon ELY-keskus laatii yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa Puulan padotus- ja juoksutusselvitystä. Selvitys koskee Puulaa, siihen liittyvää Liekune-Ryökäsvettä sekä alapuolista Mäntyharjun reittiä. Padotus- ja juoksutusselvityksellä haetaan ratkaisumahdollisuuksia vesistöreitin kesän ja syksyn vedenvähyyteen ja lisääntyviin talvitulviin. Sopeutuva säännöstelytapa edellyttää säännöstelyluvan muuttamista. Padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta ELY-keskuksella on mahdollista lähteä hakemaan säännöstelyluvan muutosta aluehallintovirastolta. Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen tavoitteena on vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia tulva- ja kuivuusriskejä vesistöalueella.

Selvitys tehdään yhteistyössä säännöstelyluvan haltijan, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Hankkeelle on asetettu yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi Mikkelin, Kangasniemen, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien edustajat, Kissakosken säännöstelyn luvanhaltija, Siikakosken ja Verlankosken säännöstelyjen luvanhaltija, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Puulan ja Mäntyharjun kalastusalueet, Pohjois-Savon, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Selvitys valmistuu vuonna 2020.

Vuonna 2014 vesilakiin (587/2011) lisättiin säännös padotus- ja juoksutusselvityksestä, jotta voitaisiin parantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista erityisesti sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden kuten tulvien, rankkasateiden, epätavanomaisten jääilmiöiden ja kuivuuden osalta. Padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella nykyisiä lupamääräyksiä voidaan tarkistaa tai antaa uusia määräyksiä, jos tulvista tai kuivuudesta aiheutuu yleiseltä kannalta vahingollisia vaikutuksia, joita ei muulla tavoin voida vähentää.

Esite ilmastonmuutoksen vaikutuksista säännöstelyyn taustoittaa hanketta. Esite oikealla palstalla.

Puulaa ja Ryökäsvesi-Liekunetta säännöstellään Kissakosken voimalaitoksella

Puula ja siihen liittyvät Liekune ja Ryökäsvesi muodostavat Mäntyharjun reitin merkittävimmän säännöstellyn järvialtaan. Järviallasta säännöstellään Hirvensalmella sijaitsevalla Kissakosken voimalaitoksella. Kissakosken kanavan historia alkaa 1800-luvulta, jolloin Puulan luonnollinen laskuväylä Suonteeseen muutettiin kulkemaan nykyiselle reitilleen.

Mäntyharjun reitti jatkuu Kissakosken voimalaitoksen jälkeen kohti etelää. Heti voimalaitoksen alapuolelta alkaa säännöstelemättömien järvien ja luonnontilaisten kaltaisten koskien ketju. Tämän jälkeen reitti kulkee säännösteltyjä järviä myöten: Tarha-, Juolas- ja Sarkaveden kautta Vuohijärveen sekä edelleen Niska- ja Suolajärveen. Reitti laskee Pyhäjärveen, jossa se yhtyy Kymijoen valuma-alueeseen.

Kissakosken voimalaitoksen voimassa oleva säännöstelylupa on vuodelta 1964, jolloin Itä-Suomen vesioikeus antoi päätöksen Kymin osakeyhtiön hakemukseen Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyyn. Tällä hetkellä voimalaitoksen omistaa Suur-Savon Sähkö Oy.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Puulan säännöstelyyn on selvitetty

Puulan säännöstelyn kehittäminen aloitettiin vuonna 2015. Tavoitteena oli ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittäminen Mäntyharjun reitin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä arvioida sopeutumismahdollisuuksia Puulan säännöstelykäytäntöä muuttamalla. Erityisesti selvitettiin mahdollisuuksia sekä Puulalla että alapuolisessa vesistössä haitalliseksi koettujen kesä- ja syysaikaisten kuivuustilanteiden helpottamiseen. Hankkeessa laadittiin vesitaselaskelmaraportit ”Mäntyharjun reitin vesitaselaskelmat - Ilmastonmuutoksen ja säännöstelykäytännön tarkastelu” (2016) ja ”Puulan säännöstelyn kehittäminen: vaihtoehtoisia säännöstelytapoja ilmaston muuttuessa” (2018). Säännöstelyn kehittämisen vetovastuu on ollut Etelä-Savon ELY-keskuksella ja selvitykset on laatinut Suomen Ympäristökeskus (SYKE).

Raportit löytyvät oikelta palstalta.

Selvitysten perusteella Puulan säännöstelyluvan edellyttämä veden pinnan kevätalennus käy epätarkoituksenmukaiseksi tulevina vuosina, kun ilmastonmuutoksen myötä kevättulvat aikaistuvat ja pienenevät. Säännöstelyluvan määräykset aiheuttavat tällöin kuivuuden vaaraa sekä Puulalle että alapuoliselle vesistöalueelle. Nykyinen lupa ei myöskään varaudu riittävissä määrin talvitulvien ehkäisyyn.

 

Kissakosken voimalaitoksen alapuolinen Mäntyharjun reitti

Kartta: laadittu paikkatietoikkuna.fi -palvelussa

Julkaistu 24.10.2018 klo 10.41, päivitetty 10.2.2020 klo 10.48