Pirkanmaan keskeiset säännösteltävät järvet

Pirkanmaan keskeiset säännösteltävät järvet ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi.

Kokemäenjoen vesistöalueen keskeisten järvien säännöstelyissä alkuperäisenä tavoitteena oli vähentää järvien ja alapuolisen Kokemäenjoen tulvavahinkoja sekä vesivoimatuotanto. Säännöstely alkoi pääasiassa 1960-luvulla, lukuun ottamatta Näsijärveä, jossa säännöstelyrakenteita tiedetään olleen jo 1800-luvulla. Tulvasuojelun ja vesivoiman lisäksi vesiliikenne oli tärkeässä roolissa. Viimeisten vuosikymmenten aikana on vesiensuojelun, vesiluonnon ja virkistyskäytön merkitys kasvanut, ja säännöstelyssä ne pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin.

Säännöstelyä hoidetaan vesilain mukaisten säännöstelylupien puitteissa, jossa on määritelty kullekin säännöstelylle ehdot vedenjuoksutukselle ja vedenkorkeuksille. Ehdot vaihtelevat järvittäin, mutta yleensä määrätään vedenkorkeuden yläraja, jota ei normaalitilanteessa saa ylittää, tai alaraja, jota ei saa alittaa. Lisäksi määrätään suurin ja/tai pienin vedenjuoksutusmäärä.

Tarkempaa tietoa Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven sekä Kulo-, Rauta- ja Liekoveden säännöstelystä löytyy Järviwikistä (linkit oikealla palstalla).

Säännöstelyjen neuvottelukunta

Kokemäenjoen vesistöalueen keskeisten järvien säännöstelyjä toteutetaan yhteistyönä säännöstelijöiden kesken (Katso taulukko 1). Vanajaveden, Pyhäjärven. Näsijärven, Rauta- ja Kuloveden sekä Kyrösjärven säännöstely- ja voimalaitoslupien haltijat kokoontuvat yleensä kolme kertaa vuodessa arvioimaan menneiden säännöstelyjen toteutumista ja sopimaan tavoitevedenkorkeuksista seuraavalle jaksolle.

Yhteistyö on tiivistä, koska muutokset vesimäärissä vaikuttavat aina ketjussa alapuoliseen vesistöön. Pirkanmaalla tehtävät päätökset vaikuttavat koko Kokemäenjoella aina Poriin saakka. Yhteistyö korostuu tulvatilanteissa sekä muissa poikkeustilanteissa. Tulvatilanteessa yhteistyönä säännöstelystä sovitaan siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi koko vesistöalueella ja jakaantuvat tasapuolisesti.

Kuten tulvariskien hallinnassa on myös kuivien kausien aikana säännöstelyä hoidettava siten, että vahinko jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti koko vesistöalueelle. Pienennettäessä juoksutusta vedenkorkeuden alenemisen estämiseksi on huolehdittava, ettei alapuolinen vesistö kärsi toimenpiteen johdosta tarpeettomasta kuivuudesta.

Säännöstelijöiden yhteistyöllä vesistömalleja hyödyntäen pyritään vaikeatkin vesitilanteet hoitamaan aiheuttamatta kohtuutonta vahinkoa vesistön käyttäjille ja vesiluonnolle.

Taulukko 1. Pirkanmaan keskeiset säännöstellyt järvet, säännöstelyrakenteet ja säännöstelijät.

Järvi

Säännöstelyrakenne

Säännöstelijä

Vanajavesi

Herralanvirran pato ja Lempäälän kanava

Pirkanmaan ELY
(säännöstelyn hoito ja luvanhaltija)

Pyhäjärvi

Melon voimalaitos

UPM (operaattori) ja Pirkanmaan ELY
(luvanhaltija)

Näsijärvi

Tammerkosken yläkosken voimalaitokset

Tampereen Sähkölaitos (operaattori) ja Näsijärven säännöstely-yhtiö (luvanhaltija)

Kyrösjärvi

Kyröskosken voimalaitos

Kyröskosken Voima Oy (säännöstelyn hoito jaluvanhaltija)

Kulo-, Rauta- ja Liekovesi

Hartolankosken voimalaitos

UPM (opereaattori) ja Kokemäenjoen säännöstely-yhtiö (luvanhaltija)

 

Säännöstelyjen seurantaryhmä

Vuosina 2009-2016 säännöstelysuositusten toteutumista seurasi eri yhteistyötahoista perustettu seurantaryhmä. Sen tehtävänä oli antaa ajantasaista tietoa säännöstelystä ja lisätä keskustelua eri interssitahojen välillä. Seurantaryhmässä oli noin 50 tahoa ja se kokoontui kerran tai kaksi kerata vuodessa.

Vuodesta 2017 seurantaryhmän työ päätettiin sisällyttää vesienhoidon yhteistyöryhmän työhön, koska säännöstelysuosituksilla pyritään vahvasti vähentämään säännöstelystä aiheutuvaa haittaa vesiluonnolle ja vesien tilaan. Vesienhoidossa alkoi vuodesta 2017 uuden yhteistyöryhmän työ, jonka alaisuuteen perustetaan kolmesta neljään alatyöryhmää. Säännöstelyyn liittyvät asiat tullaan siten tarkastelemaan laajemmin muiden vesien tilaa muuttavien tekijöiden rinnalla.

Julkaistu 31.7.2014 klo 14.36, päivitetty 10.5.2019 klo 12.49

Julkaisija: