Inarijärven säännöstelyyn liittyvät velvoitteet

Kunnossapitovelvoite 

Kunnossapitovelvoitteeseen sisältyvät:

  • nuotta-apajapaikkojen, rantojen raivausten ja luonnonravintolammikoiden kunnossapitoon liittyvät suunnittelutehtävät.
  • nuotta-apajapaikkojen, rantojen raivaus- ja puhdistustyöt.
  • Inarijärven rantasuojauksien kunnostustyöt.
  • luonnonravintolammikoiden peruskorjaus- ja entisöintityöt.
  • valtion kalanviljelylaitosten vesitysjärjestelyiden peruskorjaukset (kertaluontoinen) 
  • kunnostusaloitteiden esiselvitykset.

Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen vuoksi Pohjois-Suomen vesioikeus vuonna 1974 päätöksellään antanut velvoitteen, joka koskee rantojen ja apajapaikkojen raivauksia. Raivausten tekemisestä huolehtii Lapin ELY-keskus. Päätöksen mukaan eräiltä ranta-alueilta on raivattava uponneet puut ja risut niiden kalastukselle ja veneliikenteelle aiheutuvan haitan ja vahingon estämiseksi. Muuallakin säännöstelyn vaikutusalueella ranta-alueet on tarkastettava ja tarvittaessa poistettava sellainen puusto, joka on vaarassa joutua veteen. Lisäksi päätöksessä määrätään, että valtion on tarkastettava ja tarvittaessa raivattava puhtaaksi pohjassa olevista puista ja risuista kalastuksen kannalta merkitykselliset nuotta-apajapaikat. 

Vyörymävelvoite 

Lupapäätöksen mukaan Ivalojoen ja Inarijärven rantavyörymät on arvioitava ja mitattava viiden vuoden välein. Inarijärven vaikutuspiirissä on yhteensä 3 347 km rantaviivaa, josta vyörymäalttiita rantoja on arvioitu olevan n. 64 km. Inarijärvellä ja Ivalojoella on suojattu vyörymäalttiita rantoja yhteensä noin 46 km. Inarijärvellä suojaukset ovat keskittyneet Partakon – Väylän, Inarin kirkonkylän, Nellimin ja Veskoniemen alueille. Ivalojoella suojaustyöt ovat keskittyneet lentokentän ja Koppelon väliselle jokiosuudelle. Inarijärven säännöstelyn lupaehdoissa edellytetään suojausta vain erityiseen käyttöön otettujen rantojen osalta. Ivalojoella osa vyörymistä johtuu jokiuoman luontaisista prosesseista. 

Kalatalousvelvoite

Säännöstelyn kalakannoille aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi on Inarijärven ja sen sivuvesistöjen alueelle määrätty istutettavaksi kaloja vuodesta 1976 alkaen. Kalatalousvelvoitteeseen sisältyviä lajeja ovat siika, taimen ja nieriä. Istutuksissa käytetään vain paikallisia kalakantoja. Kalatalousvelvoitteen vuotuiset kustannukset ovat noin 0,7 milj. euroa.  

Kalatalousvelvoitteen hoidossa tavoitteena on toteuttaa velvoitepäätöksessä määrätyt istutukset. Istutuksilla kompensoidaan säännöstelyn vuoksi vähentyneitä kalansaaliita. Kalatalousvelvoitteen istukkaat tuotetaan vuonna 1951 perustetussa ja 1990-luvulla peruskorjatussa ja laajennetussa Inarin kalanviljelylaitoksessa. Inarin kalanviljelylaitosta on laajennettu myös vuonna 2010 Sarmijärven kalanviljelylaitoksen lakkauttamisen yhteydessä.

Julkaisuja:

Julkaistu 24.6.2019 klo 13.41, päivitetty 12.11.2019 klo 10.12

Julkaisija: