Iisalmen reitin säännöstelyt

 
 

Onkiveden maisemia Iisalmen reitiltäIisalmen reitin säännöstellyt järvet ovat Onkivesi, Porovesi ja sen kanssa samassa tasossa olevat Nerkoonjärvi, Haapajärvi ja Iso- ja Pikku-Ii, Kiuruvesi, Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärvi sekä Salahminjärvi. Säännöstelyjen päätarkoituksena on alentaa maataloudelle haitallisia vedenkorkeuksia lukuun ottamatta Salahminjärveä, jota säännöstellään voimatalouden tarpeita varten.

Kiuruveden säännöstely aloitettiin 1900-luvun alussa ja Onki- ja Poroveden säännöstely 1940-luvulla. Säännöstelyluvat olivat alun perin järvenlaskuyhtiöiden hallussa, mutta ne siirrettiin 1960-luvulla valtion hoitoon. Säännöstelylupien nykyinen haltija on Pohjois-Savon ELY-keskus. Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärvien säännöstelyluvan haltija on järjestely-yhtiö ja Salahminjärven säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oy.

Säännöstelyjen kehittäminen

Onkiveden ja Poroveden tasossa olevien järvien säännöstelylupaa on tarkistettu kolme kertaa säännöstelyn aloittamisen jälkeen. Säännöstelyn tarkistamisen tavoitteena on ollut säännöstelystä vesiluonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen vähentäminen.  Alueella on toiminut 1980-luvulta lähtien eri intressitahoista koostuva seurantaryhmä, jolta on saatu arvokasta näkemystä sekä säännöstelyn kehittämiseen että toteuttamiseen. Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain.

Onki- ja Porovedelle tehtiin vuosina 2017 - 2018 vesilain mukainen padotus- ja juoksutusselvitys, jonka tavoitteena oli ilmastonmuutokseen varautuminen sekä tulvista ja kuivuudesta aiheutuvien riskien vähentäminen. Selvityksen taustalla oli vuonna 2016 valmistunut selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista Iisalmen reitin säännöstelyjen toimivuuteen. Padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teki lokakuussa 2018 Itä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Onkiveden ja Poroveden tasossa olevien järvien säännöstelyjen tarkistamiseksi

Kiuruveden säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia arvioitiin vuonna 2013 valmistuneessa selvityksessä. Säännöstelyn lisäksi selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia parantaa Kiuruveden tilaa mm. kuormitusta vähentämällä.  Selvityksen jatkotoimenpiteinä käynnistetään Kiuruveden säännöstelyn tarkistamissuunnitelman laatiminen vuonna 2015.

Pohjois-Savon ELY-keskus teki Itä-Suomen aluehallintovirastolle lokakuussa 2018 hakemuksen Kiuruveden säännöstelyn tarkistamiseksi. Säännöstelyn tarkistamisella tavoitellaan säännöstelyn hoidon helpottamista, säännöstelystä järven tilalle aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämistä sekä vesistön käyttömahdollisuuksien parantamista. Tarkistamissuunnitelmaan sisältyy myös Kiurujoen perkaus Saarikosken säännöstelypadon ja ns. oikaisu-uoman välillä. Perkauksen tarkoituksena on rankkasateista aiheutuvien kesätulvien alentaminen.

Tarkempaa tietoa Iisalmen reitin säännöstelystä löytyy Järviwikistä:

Julkaistu 4.6.2015 klo 11.06, päivitetty 5.4.2019 klo 11.42