Haukiveden - Kallaveden alueen säännöstely

Ämmäkoski
Kallaveden Karvionkoski

Haukiveden-Kallaveden alueen merkittävimmät säännös-tellyt järvet ovat Kallavesi ja Unnukka. Muita suurempia säännösteltyjä järviä ovat Sorsavesi sekä Maavesi.

Kallaveden ja Unnukan säännöstely aloitettiin vuonna 1972. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Säännöstelyjen päätavoite on vesiliikenteen olosuhteiden parantaminen alimpia vedenkorkeuksia nostamalla. Toinen tavoite on tulvavahinkojen vähentäminen tavanomaista suurempia tulvia alentamalla.

Kallaveden säännöstelyn vaikutusalue ulottuu koko tasapintaiselle järvialueelle, joka rajautuu pohjoisessa Maaninkajärveen, idässä Akoveteen ja etelässä Leppävirralla sijaitsevaan Konnuskoskeen ja Heinävedellä sijaitsevaan Karvionkoskeen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 920 km2. Suurimmat järvialtaat ovat Kallavesi ja Pohjois-Kallavesi, Ruokovesi, Juurusvesi ja Suvasvesi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto muutti 26.6.2012 antamallaan päätöksellä Kallaveden säännöstelyn lupamääräyksiä.  Lupamääräysten tarkistamisen tarkoituksena on nostaa Kallaveden alimmat vedenkorkeudet vesiliikennettä ja virkistyskäyttöä nykyistä paremmin tyydyttävälle tasolle. Alivedenkorkeuksien nostamiseksi rakennettiin Kallaveden luonnonkoskiin, Leppävirralla sijaitsevaan Konnuskoskeen ja Heinävedellä sijaitsevaan Karvionkoskeen, pohjapatomaiset kiveykset. Kallaveden padotus- ja juoksutussääntöön tehtiin myös muutoksia. 

Hankkeen vaikutuksesta Kallaveden alimmat vedenkorkeudet nousivat noin 10 cm ja keskivedenkorkeus noin 5 cm.

Unnukan säännöstely vaikuttaa Unnukan pääaltaan lisäksi Leppävirran yläpuoliseen Saviveteen, joka on tulva-aikaa lukuun ottamatta likimain samassa tasossa Unnukan kanssa. Unnukasta laskevassa Huruskoskessa on Stora Enson Oy:n omistama voimalaitos, jonka putouskorkeus on 4,7 m, rakennusvirtaama 120 m3/s ja vuosittain tuotettu energia keskimäärin 28 GWh.

Sorsaveden säännöstely aloitettiin jo 1700-luvulla, jolloin Ruotsin valtakunnan kamari- ja kauppakollegio antoi luvan 2-raamisen sahan perustamiseen Sorsakosken rannalle. Nykyisin säännöstelyä hoidetaan Itä-Suomen vesioikeuden v. 1992 antaman päätöksen mukaisesti. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oy. Sorsakoskessa on kaksi voimalaitosta. Voimalaitosten yhteenlaskettu teho on 1,1 MW ja vuosittain tuotettu energia keskimäärin 4 GWh.

Maaveden säännöstely vaikuttaa Maaveden lisäksi yleensä samassa tasossa oleviin Längelmäenjärveen, Salmenjärveen ja Monninjärveen. Säännöstelyä hoidetaan nykyisin Itä-Suomen vesioikeuden vuosien 1975 ja 1983 päätöksien mukaisesti. Säännöstelyn ylä- ja alarajan välinen suurin korkeusero on 105 cm. Lupapäätökseen sisältyy pakollinen kevätalennus, jolla varaudutaan kevättulvavirtaamiin. Voimalaitos sijaitsee Joroisissa Maaveden ja Sysmäjärven välille kaivetussa kanavassa. Säännöstelyluvan haltija on nykyisin Savon Voima Oy. Voimalaitoksen putouskorkeus on 11,5 m, rakennusvirtaama 20 m3/s ja teho 1,7 MW.

Lisätietoa Haukiveden-Kallaveden alueen säännöstelyistä löytyy Järviwikistä:
Julkaistu 4.6.2015 klo 10.57, päivitetty 5.4.2019 klo 16.52