Patojen vahingonvaara

Padon vahingonvaaraselvitys ja padon turvallisuussuunnitelma

1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys padosta ihmisille ja omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys). Vahingonvaaraselvityksessä muun muassa kuvataan suurimman vahingonvaaran aiheuttama sortuma padolla sekä selvitetään vahinkokohteet tällä patosortuman tulva-alueella.

Lisäksi 1-luokan padon omistajan on laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma toimenpiteistä 1-luokan padon onnettomuus- ja häiriötilanteissa (padon turvallisuussuunnitelma). 

Patoturvallisuuslain mukaisesti patoturvallisuusviranomaisella on velvollisuus tiedottaa padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta. 

1-luokan padoille on laadittu vahingonvaarakartat. Vahingonvaara-aluetta on kaikki padon alapuolinen alue, jonne patosortumatilanteessa vesi (tai muu padotettu aine) voi levitä, mutta patoturvallisuuslain tarkoittamissa vahingonvaarakartoissa tarkastellaan vain pahinta vaihtoehtoa.

Mikäli esimerkiksi 3-luokan padon alapuolelle rakennetaan asuinrakennuksia, on padon luokitus harkittava uudelleen. Todennäköisyys padon luokittelemiseksi 1-luokkaan on tällöin suuri.

1-luokan patojen tulvakartat löytyvät Tulvakarttapalvelusta. Näissä kartoissa on kuitenkin esitetty pääsääntöisesti vain yksi patosortumatilanne. Kartoissa ei siis ole esitetty kaikkia mahdollisia patojen vahingonvaara-alueita.

Patojenhäiriötilanteista viranomainen kerää tiedot patoturvallisuuden tietojärjestelmään.

Vuosittain pyritään julkaisemaan tietoa tapahtuneista häiriötilanteista.

Vahingonvaaraselvityksen laadinnasta järjestettiin koulutus 2017.

Julkaistu 8.7.2013 klo 8.53, päivitetty 29.1.2021 klo 14.56
Julkaisija: