Peruskuivatushankkeen rahoitus

Peruskuivatushankkeen toteuttamiseen on mahdollista hakea valtion tukea.

Peruskuivatushankkeen tukemisen tavoitteena on parantaa maatilatalouden toimintaedellytyksiä ja alentaa tuotantokustannuksia. Lisäksi tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle. Toimiva peltolohkojen kuivatus on tehokkaan kasvinviljelyn perusedellytys, joka samalla vaikuttaa myönteisesti ympäristökuormituksen vähenemiseen. . Tukemisen yhtenä tavoitteena on myös vähentää peruskuivatuksesta mahdollisesti ympäristölle, erityisesti vesistöille ja kalastolle, aiheutuvia haittoja sekä parantaa alueen ympäristö- ja maisema-arvoja.  Myös runsaista sadejaksoista aiheutuvat satovahingot jäävät vähäisemmiksi.

Rahoitushakemus

Tuen hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Tukihakemus lähetetään oman alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Peruskuivatushanke voidaan toteuttaa sopimusojituksena tai ojitusyhteisön toimesta. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä. Suunnitelmien tulee täyttää vesilain asettamat vaatimukset.

Tuen myöntämisen edellytykset arvioidaan rahoitushakemuksen käsittelyvaiheessa. Tuettavassa hankkeessa hyödyn tulee kohdistua pääasiassa viljelysmaahan ja useampaan kuin yhteen maatilaan. Toteutuskustannusten tulee olla kohtuulliset hankkeella saavutettavaan hyötyyn nähden.

Rahoitushakemuslomake ja tarvittavat liitteet

  1. Hankkeen suunnitelma kustannusarvioineen ja kustannusositteluineen
  2. Ojitustoimituksen päätös tai tarvittavat viranomaisluvat (aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa)
  3. Hanketta varten perustetun ojitusyhteisön yhtiösopimus, osakastyössä keskinäinen sopimus sekä ilmoitus toimitsijoista
  4. Hankkeen rahoitussuunnitelma
  5. Muut ELY-keskuksen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

Tuen määräytymisen perusteet

Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta.

Peruskuivatussäädökset luovat puitteet avustuksen enimmäistukimääriksi sekä harkinnanvaraisen ja tukipäätöskohtaisen tukitason määrittämiseksi.

Työn toteuttaminen

Peruskuivatushankkeen toimeenpanoon voidaan ryhtyä, kun ELY-keskus on antanut rahoituspäätöksen ja kun yhteisö on antanut sitoumuksen rahoituspäätökseen ja päättänyt työn toteuttamisesta.  Jos hakijana on ojitusyhteisö, sitoumukseen on liitettävä pöytäkirjaote yhteisön kokouksesta, jossa sitoumuksesta on päätetty. Rakennustyö on toteutettava rahoituspäätöksessä määrätyssä ajassa. Työn suoritusaika on enintään kolme vuotta.  Avustuksen maksaminen tapahtuu työn edistymisen mukaan. Viimeisen erän suuruus määrätään rahoituspäätöksessä ja loppumaksu maksetaan, kun työ on hyväksyttävällä tavalla suoritettu.

Julkaistu 1.7.2014 klo 10.59, päivitetty 5.1.2021 klo 14.47
Aihealue: