Vesikasvillisuuden niitto ja penkkojen raivaus

Uoman vedenjohtokyvyn parantamiseen voi riittää uoman kasvillisuuden niittäminen tai pajukoiden   poistaminen.  Liian tiheä vesikasvillisuus voi olla haitaksi puron eliöstölle ja estää kalojen liikkumisen. Pienissä uomissa kasvillisuutta voidaan niittää rannalta tai uomassa kahlaamalla. Leikattu kasvimassa on tärkeää kerätä pois uomasta tai sen penkoilta. Pajukon poistoon soveltuu moottori - tai raivaussaha.

Kasvit ovat tärkeä osa puroa ja koko uomaa ei tule niittää. Rantakasvillisuus mm. pidättää kiintoainetta ja ravinteita ja suojaa uomaa eroosiolta.

Umpeenkasvanut uoma
Umpeenkasvaneen uoman vedenjohtokykyä voidaan lisätä kasvillisuutta poistamalla © Pinja Kasvio
niitetty uoma
Niitetyssä uomassa kasvillisuutta on säästetty reunoille suojaamaan uomaa eroosiolta © Harri Aulaskari

 

Julkaistu 18.12.2014 klo 15.28, päivitetty 7.1.2020 klo 15.27