Tulvatasanteet ja toispuoleinen kaivu

Uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla uoma poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Penkan yläosa kaivetaan tulvatasanteeksi ja uoman pohja jätetään koskematta. Tulvatasanteiden alapuolelle jäävässä alivesiuomassa on eliöstölle riittävästi vettä myös vähävetisenä aikana, ja jatkuva virtaus estää uomaa liettymästä ja kasvamasta  umpeen. Tulvatasanne on maaperästä ja rantakasvillisuudesta riippuen yleensä 40–60 cm alivesiuoman pohjaa korkeammalla ja vesi nousee sille normaalia kesävirtaamaa suuremmilla virtaamilla. Tulvatasanteet parantavat luiskien kestävyyttä. Eroosio-ongelmien välttämiseksi alivesiuoman kasvillisuus  säästetään. Tulvatasanteilla uoman mutkaisuutta voidaan lisätä tai säilyttää, mikä edistää luontaista elpymistä.

Tulvatasanne sopii hyvin myös tilanteisiin, jossa leveäksi kaivettu uoma on liettynyt ja kasvanut  umpeen. Tällöin kapea, mutkitteleva alivesiuoma kaivetaan tai niitetään kasvillisuuden sekaan leveän uoman pohjalle. Vesi ohjautuu kaivettuun alivesiuomaan ja virtaus pitää sen puhtaana. Tulvien aikana muu osa uomasta toimii tulvatasanteina, joilla kasvava kasvillisuus sitoo veden mukana kulkevaa kiintoainetta ja ravinteita.

Uoman poikkileikkaus
A Luonnontilainen, B perinteisesti kaivettu, C Liettynyt ja elpynyt, mahdollinen perkaustarve, D Kaivettu tulvatasanne, mutkittelu mahdollista tulvatasanteella.

 

Tulvatasanne_kaksit
Tulvatasanne7
Kaksi- ja kolmitasoinen tulvatasanne mahdollistaa tulvimisen kasvipeitteiselle alueelle ja ehkäisee uomaeroosiota.

 

tulvatasanne_piirros2
Uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla mutkittelevan alivesiuoman yläpuolelle tulvatasanteet.

 

Toispuoleinen kaivu

toispuoleinen kaivu
Luiskien loivennus suojaa uomaa eroosiolta © Liisa Hämäläinen

Jos uomaan kaivetaan perinteiset luiskat, tulee niiden kaltevuuden olla vähintään 1:2. Tätä loivempien luiskien kaivua tarvitaan erityisesti alueilla, joiden maaperä on hyvin hienojakoista ja sortumisherkkää. Toispuoleisessa kaivussa uoman vedenjohtokykyä parannetaan perkaamalla vain toinen uoman luiskista. Vastakkainen luiska ja sille kehittynyt kasvillisuus jätetään koskematta, jolloin monimuotoisuutta voidaan säilyttää. Toispuoleinen kaivu on suositeltavaa toteuttaa tulvatasanteellisena.

 

 

Julkaistu 18.12.2014 klo 14.21, päivitetty 7.1.2020 klo 15.27