Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

 

#vesivisio2050

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle on valmistunut. Visio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka.

KokemäenjokivisioKoko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että visiossa asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden. Visio on laadittu laajasti eri tulevaisuuskuvat ja  tulevaisuuden trendit huomioiden ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja vesien tilaan.

 

 

 

Lähtökohtana on sovittaa yhteen mm. seuraavien toimintojen tarpeet ja mahdollisuudet:

 • vesistöjen tilatavoitteet
 • kalatalous
 • tulva- ja kuivuusriskien hallinta
 • vesihuolto
 • bio- ja kiertotalous
 • vesivoimatuotanto
 • maa- ja metsätalous
 • virkistyskäyttö
 • luontomatkailu
 • vesistön kulttuurilliset arvot

Työssä on huomioitu myös alueen elinvoiman lisääminen sekä kestävä ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta.

Visiossa ymmärretään alueelliset erityispiirteet ja vesistöalueen kytkennät ja varmistetaan riittävä vuoropuhelu. Vision tavoitteena on toteuttaa sitä prosessinomaisesti niin, että visio pysyy eri toimijoiden agendalla elävänä ja tavoitteet osana toiminnanohjausta. Tavoitteena on, että vesivisio 2050 toimii maakuntien yhtenä tavoiteasiakirjana, jolla edistetään vesien tilan parantumista ja käyttömahdollisuuksia ja se tunnistetaan erilaisissa rahoituslähteissä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita.

Vision etenemistä seurataan ja tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan dynaamisena prosessina. Erilaiset työpajat, vuosiseminaarit sekä soveltuvat digitaaliset työkalut ovat apuna vision seurannassa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkentamisessa.

Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Visiotyössä ovat olleet mukana em. maakuntien liitot sekä alueiden ELY-keskukset, joiden edustajat olivat vision ohjausryhmässä.  Vision tekemisessä on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä, joiden näkemysten ja ajatusten pohjalta visio on koottu. Visiotyön aikana järjestettiin osallistava tulevaisuusseminaari sekä työpaja, joiden antia vision koostamisessa on käytetty.  Vision laadinta aloitettiin kesäkuussa 2017 ja se saatiin päätökseen marraskuussa 2017.

Visioprosessin eteenpäin viemisestä vastaa koordinaattoritahona ELY-keskus. Visiotyössä toteutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja seminaareja ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan vision tavoitteita!

"Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”

Kokemäenjoen vesistöalue
Kokemäenjoen vesistöalue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

 • vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, puh. 0295 036 352
 • erikoisasiantuntija Irina Simola, puh.0295 036 320 329
 • projektiasiantuntija Virve Rinnola, puh. 0295 036 345

Hämeen ELY-keskus

 • johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 • johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen, puh. 0295 022 953
Julkaistu 22.6.2017 klo 10.31, päivitetty 12.8.2019 klo 9.46

Julkaisija: