Tulvariskien hallinta

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Tulvariskien hallinta on Suomessa perinteisesti keskittynyt vesistöjen säännöstelyyn sekä muihin tulvasuojelun keinoihin, kuten uomien perkauksiin ja rantojen pengerryksiin. Tulvavahinkoja pystytään kuitenkin vähentämään merkittävästi myös suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle.

Tulvariskien hallinnan suunnittelua toteutetaan Suomessa tulvariskilain mukaisesti.
Katso lisää: Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskejä, niiden kehittymistä ja niiden hallinnan onnistumista seurataan valtakunnallisesti erilaisten tunnuslukujan avulla. Katso tuoreimmat www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit -sivulta.

Tulvariskien hallinnan kaavio

 

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinta - Pirkanmaa

Pirkanmaalla tulvariskien hallinnan yksi tärkeimmistä keinoista on suurimpien järvien säännöstely, jolla varaudutaan kevään lumen sulamiseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin. Säännöstely ehkäisee ja vähentää alapuolisen Kokemäenjoen tulvariskejä sekä säännösteltävien järvien rannoille aiheutuvia tulvavahinkoja. Tulevaisuuden tulviin varautuessa on maankäytön suunnittelun merkitys tulvariskien hallinnassa entistä suurempi ja rantarakentamisessa on sen vuoksi otettava tulevaisuuden tulvaennusteet huomioon.

ELY-keskus havainnoi päivittäin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja säännöstely-yhtiöiden kanssa Pirkanmaan suurimpien järvien vedenkorkeuksia.

Vesiolosuhteiden tuntemista ja tulviin varautumista edistävät ELY-keskuksen laatimat vesitilannetiedotteet, joita julkaistaan useita kertoja vuodessa.  ELY-keskus toimii yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa varautumisen edistämiseksi ja tilannekuvan aikaansaamiseksi tulva-aikana.

Tulvariskit

Pirkanmaalla on kartoitettu ihmisen terveydelle, ympäristölle, infrastruktuurille ja omaisuudelle aiheutuvia tulvariskejä. Järvialtaiden tasaavan vaikutuksen vuoksi Pirkanmaan tulvariskit ovat valtakunnallisesti suhteutettuna melko vähäiset. Merkittävimmiksi tulvariskeiksi on tunnistettu vesihuollolle aiheutuvat vahingot. Tästä syystä Pirkanmaan ELY-keskus tarkasteli vuosina 2014-2015 yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa Pirkanmaan vedenottamoiden, jätevedenpumppaamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden tulvariskejä. Selvityksen perusteella merkittävimmät riskit kohdistuvat jätevedenpumpaamoille, mutta tarkastelun mukaan tulvariskissä on myös kaksi pintavedenottamoa ja yhdeksän pohjavedenottamoa. Tulvariskien kartoittaminen on jatkuvaa työtä ja aineistoihin tarkennetaan resurssien puitteissa. Päivittyneet tulvariskit on mahdollista tarkastella tulvakarttapalvelussa: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Julkaistu 2.9.2013 klo 12.48, päivitetty 13.12.2018 klo 13.08
Julkaistu 24.6.2013 klo 16.05, päivitetty 30.4.2019 klo 14.46