Tulvariskien hallinta

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Tulvariskien hallinta on Suomessa perinteisesti keskittynyt vesistöjen säännöstelyyn sekä muihin tulvasuojelun keinoihin, kuten uomien perkauksiin ja rantojen pengerryksiin. Tulvavahinkoja pystytään kuitenkin vähentämään merkittävästi myös suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle.

Tulvariskien hallinnan suunnittelua toteutetaan Suomessa tulvariskilain mukaisesti.
Katso lisää: Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskejä, niiden kehittymistä ja niiden hallinnan onnistumista seurataan valtakunnallisesti erilaisten tunnuslukujan avulla. Katso tuoreimmat www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit -sivulta.

Tulvariskien hallinnan kaavio

 

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinta - Lappi

Tulvariskien hallinnasta säädetään tulvalailla (620/2010) ja valtioneuvoston asetuksella tulvariskien hallinnasta (659/2010). Lain mukaan ELY-keskusten tehtävänä on edistää tulvasuojelua ja muita tulvariskien hallintaa parantavia toimenpiteitä. Lapin ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kuntien kanssa erilaisia tulvauhkia vähentäviä hankkeita ja kehittää uusia toimintamalleja tulviin varautumiseksi. Tulvariskien hallinnan toimenpiteistä ja hankkeista Lapissa löytyy lisätietoa:

Lapin ELY-keskus vastaa Lapissa tulvatilanteen seuraamisesta ja tiedottamisesta. ELY-keskus antaa myös asiantuntija-apua tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä ja osallistuu tulvan aikaiseen tulvantorjuntaan resurssiensa mukaan.

Lapin ELY-keskus tukee kuntia ja muita tahoja tulvasuojelun toimenpiteiden toteuttamisessa. ELY-keskukselta voi hakea valtion avustusta vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Lisätietoa avustusten hakemisesta löytyy ELY-keskuksen sivuilta:

Julkaistu 13.9.2013 klo 13.59, päivitetty 23.10.2019 klo 13.13
Julkaistu 24.6.2013 klo 16.05, päivitetty 30.4.2019 klo 14.46