Tulvariskien hallinta

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Tulvariskien hallinta on Suomessa perinteisesti keskittynyt vesistöjen säännöstelyyn sekä muihin tulvasuojelun keinoihin, kuten uomien perkauksiin ja rantojen pengerryksiin. Tulvavahinkoja pystytään kuitenkin vähentämään merkittävästi myös suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle.

Tulvariskien hallinnan suunnittelua toteutetaan Suomessa tulvariskilain mukaisesti.
Katso lisää: Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskejä, niiden kehittymistä ja niiden hallinnan onnistumista seurataan valtakunnallisesti erilaisten tunnuslukujan avulla. Katso tuoreimmat www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit -sivulta.

Tulvariskien hallinnan kaavio

 

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinta - Häme

Hämeessä yksi tulvariskien hallinnan tärkeimmistä keinoista on vesistösäännöstely, jolla varaudutaan kevään lumen sulamiseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin. Hämeen alueen suuria säännösteltyjä järviä ovat Kymijoen vesistössä mm. Päijänne, Konnivesi-Ruotsalainen ja Vesijärvi ja Kokemäenjoen vesistössä mm. Vanajavesi ja Tammelan Pyhäjärvi.

Maankäytön ohjaus on tehokas keino vähentämään uuden riskipotentiaalin syntymistä. Rakentamista vesistöjen läheisyyteen ohjataan mm. antamalla suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista. Kuntien rakennusjärjestyksissä on yleensä huomioitu tulva-alueet ja -vedenkorkeudet.

Tulvariskien hallinnassa tarvitaan tietoa vesitilanteesta ja sen kehityksestä. ELY-keskus huolehtii toimialueensa hydrologisesta seurannasta. Hydrologisilta havaintoasemilta saatavaa aineistoa hyödynnetään mm. vesistöennusteiden lähtötietoina.

 

 

 

Julkaistu 19.9.2013 klo 8.45, päivitetty 11.4.2019 klo 10.10
Julkaistu 24.6.2013 klo 16.05, päivitetty 30.4.2019 klo 14.46