Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Ajankohtaista

 

Katso myös:

Suomessa on monilla paikkakunnilla todettu, että taajamien kasvaessa erityisesti asuinrakennusten käyttöön on otettu sellaisia alueita, joilla tulvien todennäköisyys on varsin suuri. Näiden alueiden tulvasuojelun parantaminen voi olla hyvin kallista. Maankäytön suunnittelussa tulisikin huolehtia siitä, että turvallisuustaso on riittävä.

Kittilän keskustaa tulvan peittämänä pari päivää ennen Ounasjoen virtaamahuippua toukokuun lopussa 2005. Kuva: Sauli Koski, Studio Tunturi-Lappi Oy.

 

Vesistöt ovat arvokas maisematekijä, minkä seurauksena erityisesti asutusta mielellään sijoitetaan vesistöjen rannoille. Uutta asutusta suunniteltaessa ja rakennettaessa rakenteet tulee sijoittaa riittävän ylös. Tätä edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslaki. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) antavat suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista. Järville annettuja suosituksia on julkaistu myös internetissä.

Maankäyttömuodot vaikuttavat alimpiin rakentamiskorkeuksiin

Eri maankäyttömuodot asettavat tulvasuojelun tasolle erilaisia tavoitteita. Vuonna 2014 julkaistussa Tulviin varautuminen rakentamisessa -oppaassa on annettu suositus, että ympärivuotinen asutus tulisi sijoittaa niin korkealle, että sille voi aiheutua vahinkoa vasta sellaisesta tulvakorkeudesta, jonka voidaan arvioida esiintyvän keskimäärin kerran 100...200 vuodessa (vuotuinen todennäköisyys 0,5...1,0 %). Opas koskee paitsi sisävesiä, myös merenrantoja. Toisaalta vaarallisia aineita käsittelevillä teollisuuslaitoksilla ja varastoalueilla raja-arvon tulisi olla esimerkiksi kerran 10 000 vuodessa toistuvan tulvan tasolla (vuotuinen todennäköisyys 0,01 %). Alimman rakentamiskorkeuden määrittämistä on käsitelty tarkemmin erillisellä sivulla: Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittäminen.

Ilmastonmuutos saattaa lisätä tulvariskiä

Ilmastonmuutoksen on arvioitu pahentavan Suomessa vesistötulvien riskiä erityisesti suurissa vesistöissä ja talviaikana. Suomenlahdella merenpinnan nousu olisi Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan noin 30 cm vuoteen 2100 mennessä. Pohjanlahdella maankohoaminen riittänee kumoamaan merenpinnan nousun vielä vuoteen 2100 saakka. Korkeimpien ennusteiden toteutuessa merenpinta nousisi kuitenkin kaikkialla Suomen rannikolla, Suomenlahdella jopa yli 90 cm. Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutuksia tulevaisuuden tulvariskiin on selvitetty raportissa Suomen tulvariskit nyt ja tulevaisuudessa (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 30/2018)

Taajamissa aiheutuu rankoilla sateilla vahinkoja veden tulviessa kellareihin. Näitä vahinkoja on pahentanut taajamien kasvu ja asfalttialueiden määrän lisääntyminen, kun sadevesiviemärien vetokyky ei ole samalla kasvanut. Myös arvioitu ilmastonmuutoksen aiheuttama sateiden rankkuuden lisääntyminen suurentaa hulevesitulvariskiä. Vahinkoja voidaan pienentää esimerkiksi rakentamalla tulvavesille erityisiä pidätysalueita.

 

 

 
 
Lisätietoja

Yli-insinööri Mikko Huokuna ja kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa - Pirkanmaa

Pirkanmaan suuret järvialtaat tasaavat virtaaman vaihtelua, minkä vuoksi maakunnassa ei ole suuria, yhtenäisiä tulva-alueita. Maankäytön ja rakentamisen suunnitelmallisuudella sekä suurten järvien ennakoivalla säännöstelyllä pystytään merkittävästi vähentämään tulvista aiheutuvia vahinkoja. Säännösteltyjen järvien rannoilla suurimpia tulvahuippuja on pystytty leikkaamaan tehokkaasti. Luonnontilaisten järvien rannoilla tulvavesi voi ajoittain aiheuttaa vahinkoja rakennuksille ja rakenteille.

Rakentaminen liian lähelle vesistöä aiheuttaa jatkuvaa tulvavaaraa. Tästä syystä tulvauhan ehkäisemiseksi on annettu suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista Pirkanmaan suurimmille järville (Alueelliset ympäristöjulkaisut 248, 2003). Suositukset koskevat pääsääntöisesti Pirkanmaalla olevia yli 1 km2:n suuruisia järviä ja sellaisia alle 1 km2:n kokoisia järviä, joihin rajautuu kuntataajama.

Suositusten käyttäjän on otettava huomioon se, että suosituksia annettaessa on jouduttu järkevän tason säilyttämiseksi käyttämään ylivesien toistuvuudessa sellaisia todennäköisyystasoja, joiden ylittyminen pitkällä ajanjaksolla on aina mahdollista. Edelleen käyttäjän on otettava huomioon, että läheskään kaikista esitetyistä järvistä ei ole ollut käytössä riittävää vedenkorkeuden havaintoaineistoa, jotta tietyn suuruisen tulvan esiintymistodennäköisyys olisi voitu tarkasti määrittää. Suositukset koskevat normaalia asumiskäyttöön, lomakäyttöön ja muuhun vastaavaan käyttöön tarkoitettua rakentamista. Kun suunnitellaan kunnallistekniikan rakentamista tai erityisrakentamista, kuten sairaanhoitorakennuksia, hoivakoteja tai muita vaikeasti evakuoitavia rakennuksia, ranta-alueille, ELY-keskus voi antaa vinkkejä ja ohjeita turvalliseen rakentamiseen.

Julkaistu 2.9.2013 klo 12.59, päivitetty 1.11.2019 klo 14.38
Julkaistu 24.6.2013 klo 16.24, päivitetty 20.12.2018 klo 13.50