Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Keski-Suomi

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää tulvan vaaran huomioon ottamista rakentamisessa. Sen mukaan rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa (116 §).

Alin suositeltava rakentamiskorkeus

Vuonna 2014 julkaistu opas "Tulviin varautuminen rakentamisessa" sisältää suositukset alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi sisävesien rannoilla sekä merenrannikolla. Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita. Huomattava on, että alin lattiakorkeus on yleensä selvästi alimman rakentamiskorkeustason yläpuolella rakennusteknisistä syistä johtuen.

Keski-Suomen ELY-keskus on määrittänyt n. 50 järven osalta alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden. Tässä suosituksessa ovat kaikki ne suurimmat ja merkittävimmät järvet, joista on voitu luotettavalla tavalla määritellä vedenkorkeudet.

 

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 14.06, päivitetty 18.10.2019 klo 12.44