Luopajärven kesätulvien torjunta

Hankkeen lähtötilanne

Luopajärven kylä on hyvin hoidettua, voimakasta maatalousaluetta, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Luopajärvi oli 1700-luvulla Kyrönjoen alueen suurin järvi, joka on vaiheittaisten järvenlaskujen ja perkausten avulla muutettu kokonaan viljelyalueeksi. Maanviljelyn tehostuminen ja kuivatuksen paranemisesta johtunut pohjavesipinnan aleneminen ovat aiheuttaneet voimakasta maan painumista. Nämä seikat sekä samaan aikaan suoritetut laajamittaiset suo- ja metsäojitukset Matoluoman ja Jalasjoen valuma-alueilla ovat vaikuttaneet siihen, että kevät- ja kesätulvat nousevat säännöllisesti Luopajärven viljelyalueelle. Matoluoman perkauksella ei ole enää mainittavaa vaikutusta tulvakorkeuksiin.

Ilmakuva Luopajärven kesätulvasta 12.6.2003. Kuva: Unto Tapio

Tavoite ja toimenpiteet

 

Alueen esittelykartta. Suurennuslasia 
klikkaamalla avautuu suurempi kuva.

 

Hankkeen tavoitteena on poistaa keskimäärin kerran 20 vuodessa ja sitä useammin toistuvat kesätulvat lähes 400 hehtaarin viljely- ja kulttuurimaisema-alueelta. Näin pyritään turvaamaan Luopajärven kylän elinkelpoisuus, maatalouden jatkuminen ja säilyttämään valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue. Tulva-alueen pohjoispuolelle rakennetaan osittain pengerretty tulvauoma, jolla ohjataan suurin osa valuma-alueen vesistä alavan peltoalueen ohi. Eristysojien avulla ohjataan valuma-alueen tulvavesiä joko tulvauomaan tai suoraan Matoluomaan. Pumppaamo rakennetaan Matoluoman varrelle ja sen avulla pidetään viljelyalue kuivana kesätulvan aikana. Pumppauksella voidaan myös aikaistaa kevätkylvöjä. Kuivatusojilla ja niihin liittyvillä putki- ja salaojilla ohjataan vesiä alavilta peltoalueilta pumppaamolle. Hankkeeseen kuuluu myös tarvittavien tilusteiden, siltojen, rumpujen sekä penkereiden ja tulvakynnysten rakentaminen. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden lisäämiseksi perustetaan useita riistapelto- ja tulvaniittykohteita. Tulvauomaan rakennettavilla pohjapadoilla saadaan pysyvää vesialuetta, mikä monipuolistaa myös alueen vesiluontoa.

Eristysoja 11. Kuva: Outi Leppiniemi

 

 

 

         

Järveläntien varrella oleva tulvauoman silta. Kuva: Outi Leppiniemi

 

Penttikyläntien varrella oleva tulvauoman silta. Kuva: Outi Leppiniemi

 

 

Suunnitelma

Hanke perustuu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen (nykyään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) vuonna 2004 laatimaan hankesuunnitelmaan.  Hanketta varten perustetun Luopajärven järjestely-yhtiön yhtiösopimuksen allekirjoittaneet edustavat noin 97 % hankkeen hyödyistä. Luopajärven järjestely-yhtiö luvanhakijana sai hankkeelle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston luvan 7.6.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi 28.8.2007. Hankkeen kustannusarvio on valtion rahoitusta haettaessa vuonna 2009 ollut 1,9 milj. € (alv 0%), josta ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80%.

Tilusjärjestely ja suunnitelman muutokset

Kesätulvien torjuntasuunnitelmaan liittyy kiinteästi myös Luopajärven alueen tilusjärjestely, jonka lähtökohtana on ollut parantaa alueen pirstoutunutta tilusrakennetta vastaamaan nykyaikaisen maanviljelyn tarpeita ja vähentää maataloutta palvelevien liittymien lukumäärää viljelyalueen halki kulkevalle valtatielle. Suunnitelmaa tehdessä ei kuitenkaan ole ollut tiedossa tilusjärjestelyn lopullinen suunnitelma vaan toimenpiteet suunniteltiin nykyisten kiinteistörajojen mukaisesti.

Tilusjärjestely on vahvistettu heinäkuussa 2011, jonka jälkeen aloitettiin kesätulvien torjuntasuunnitelman tarkistaminen yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Kiinteistörajojen muuttuminen on vaatinut useita suunnitelman muutoksia, jotta mm. ojat ja kulkuyhteydet voidaan rakentaa mahdollisimman järkevästi.

Lopulliset suunnitelmat

Työnaikainen näkymä Luopajärvelle Seinäjoentieltä. Kuva: Outi Leppiniemi.

Toteuttaminen

Lupaus valtion osallistumisesta hankkeen rahoitukseen saatiin vuonna 2010 ja Luopajärven järjestely-yhtiö päätti 31.8.2010 pitämässään kokouksessa ryhtyä toteuttamaan hanketta. Luopajärven järjestely-yhtiö ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat 6.6.2011 solmineet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan hankkeen toteuttamisesta yhteistyöhankkeena sekä hankkeeseen liittyvien vastuiden ja kustannusten jakamisesta. Varsinainen toteutus aloitettiin vuonna 2011 tulvauoman siltojen rakentamisella, Matoluoman perkauksella ja muutamien ojien kaivamisella. Suurin osa töistä on tehty vuonna 2013. Tilusjärjestelyyn liittyvien kiinteistörajojen muutokset astuivat voimaan vuoden 2013 syksyllä, joten osa rakennustöistä siirtyi talvelle 2014. Tavoitteena on kaikkien töiden valmistuminen vuonna 2014.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:     

  • Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
  • Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Luopajärven järjestely-yhtiö:                    

  • Kyösti Anttila, puh. 0500-661298

 

Julkaistu 18.12.2013 klo 12.52, päivitetty 10.5.2019 klo 10.49