Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Uusimaa

Maa- ja metsätalousministeriö on elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ehdotuksen mukaisesti nimennyt Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat alueet:

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten molemmille em. rannikkoalueille. Ryhmissä ovat edustettuina maakunnan liitto, ELY-keskus, alueen kunnat sekä pelastustoimi. Ryhmät kutsuvat myös asiantuntijoita.

Tulvaryhmät ovat valmistelleet molemmille merkittäville tulvariskialueille ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi. Hallintasuunnitelmat ovat kuultavana 1.10.2014-31.3.2015. Suunnitelmat viimeistellään saadun palautteen perusteella ja ne toimitetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2015.

Hallintasuunnitelmissa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä mahdolliset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet kattavat tulvariskien vähentämisen, valmiustoimet ja tulvasuojelun, toiminnan tulvatilanteissa sekä jälkitoimenpiteet. Toimenpiteiden arvioinnissa on otettu huomioon vaikutukset tulvariskien vähenemiseen, luontovaikutukset, sosioekonomiset vaikutukset, toteutettavuus ja kustannukset. Hallintasuunnitelmien osana esitetään ympäristöselostus.

 

Julkaistu 6.9.2013 klo 13.18, päivitetty 3.8.2017 klo 14.45
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26