Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Savon alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskusten ehdotusten perusteella nimennyt alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Pohjois-Savon alueelta ei ELY-keskuksen esityksen mukaisesti nimetty merkittäviä tulvariskialueita.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt maakunnan liitojen ehdotuksesta tulvaryhmät tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten niille vesistöalueille, joilla on yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Pohjois-Savon alue sijoittuu Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueille. Pohjois-Savon ELY-keskus osallistuu maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintaan. Vuoksen vesistöalueelta ei nimetty yhtään merkittävää tulvariskialuetta, joten alueelle ei nimetty tulvaryhmää.

ELY-keskuksen ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 1.4.2011-30.6.2011. Kuulemisen aikana alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset saivat esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kuulemissa saatiin yhteensä 17 lausuntoa. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa ehdotukseen, joten ELY-keskuksella  ei ole ollut tarvetta muuttaa ehdotustaan merkittävistä tai muista tulvariskialueista.

Vesistötulvariskien alustavan arvioinnin lisäksi alueen kunnat ovat arvioineet hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Kuntien arvioinnin perusteella Pohjois-Savon alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

Tarkistettu ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi (pdf, 84 kt)

Yhteenveto kuulemisen yhteydessä saadusta palautteesta ja palautteen huomioiminen (pdf, 41 kt)

Julkaistu 16.9.2013 klo 15.49, päivitetty 16.9.2013 klo 15.51
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26