Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pirkanmaa

Tulvariskien hallinnan suunnittelua tehdään vesistöalueittain yhteistyössä alueen ELY-keskusten, kuntien, pelastuslaitosten sekä eri toimijoiden kesken. Pirkanmaan maakunta kuuluu pääosin Kokemäenjoen vesistöalueeseen sekä lisäksi se ulottuu pieneltä osin Karvianjoen, Kyrönjoen ja Lapuanjoen sekä Kymijoen vesistöalueisiin. Pirkanmaan ELY-keskus tekee siten tiivistä yhteistyötä viereisten ELY-keskusten, alueen kuntien ja pelastuslaitosten sekä eri toimijoiden kanssa edistääkseen toimialueensa vesistöjen tulvariskien hallintaa. Karvianjoen vesistöaluetta lukuun ottamatta kaikille muille Pirkanmaan vesistöalueille on perustettu tulvaryhmä.

Pirkanmaan ELY-keskus toimii aktiivisesti Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmässä (kts. Tulvaryhmät), joka ohjaa vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelua. Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii Kokemäenjoen vesistöalueella koordinoivana ELY-keskuksena ja Pirkanmaan ELY-keskus vastaa maakunnan alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta.

Kuva. Pirkanmaan maakunta ja sitä leikkaavat päävesistöalueet.

Kokemäenjoen vesistöalue

Julkaistu 2.9.2013 klo 12.55, päivitetty 23.7.2019 klo 9.46
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26