Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Lappi

Lapin ELY-keskus vastaa tulvariskien hallinnan suunnittelusta Lapin alueella. Lainsäädännössä tulvariskien hallinnan suunnittelu on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) tulvariskien alustava arviointi, 2) tulvakartat ja 3) tulvariskien hallintasuunnitelma.

Vuonna 2011 valmistuneessa tulvariskien alustavassa arvioinnissa nimettiin Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Rovaniemi, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven keskusta, Ivalon taajama ja Tornio. Vuonna 2018 alustava arviointi on tarkistettu ja uudessa arvioinnissa ehdotetaan nimettäväksi samat alueet kuin aiemminkin ja lisäksi ehdotetaan nimettäväksi Kemin alue meritulvariskialueeksi. Vesistöaluekohtaiset raportit tulvariskien alustavasta arvioinnista on päivitetty ja niihin on koottu laajasti tietoa vesistöalueesta, esiintyneistä tulvista ja tulvariskikohteista. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet, tulvan todennäköisyys sekä tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset.

Merkittäville tulvariskialueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat vuonna 2013. Tulvakartat päivitetään lain mukaisesti seuraavan kerran vuonna 2019.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat on laadittu Kemijoen, Ivalojoen ja Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueille. Suunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Hallintasuunnitelmien laatiminen kuuluu ELY-keskusten tehtäviin. Hallintasuunnitelmien laatimiseen liittyvä viranomaisyhteistyö, tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen, tulvariskien hallintaan liittyvien selvitysten käsitteleminen ja tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen hoidetaan vesistöaluekohtaisissa tulvaryhmissä. Lisätietoa hallintasuunnitelmista sekä linkit Suomessa laadittujen tulvariskien hallintasuunnitelmien sivuille löytyy oheisen linkin takaa. Lisäksi ohessa myös linkki tulvaryhmien sivuille.

Julkaistu 31.3.2011 klo 13.57, päivitetty 16.11.2018 klo 9.39
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26