Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 - 2021

Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 - 2021 on valmisteltu Uskelanjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta ja hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää merkittävällä tulvariskialueilla Salon keskustassa sekä koko vesistöalueella. Toimien kirjo ulottuu kiinteistöjen omatoimisista suojauksista alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Myös vastuut varautumisessa ja vahinkojen ehkäisyssä koskettavat niin kansalaisia kuin yhteisöjäkin. Keskeisin kiinteä tulvasuojelutoimenpide on luonnonkivistä rakennettavat jäänpidätysrakenteet Salon keskusta yläpuoliseen uomaan. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. ELY-keskus yhteistyössä tulvaryhmän kanssa seuraa ja edistää toimenpiteiden toteutusta. Tulvariskien merkittävyyttä arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2018 ja hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeellisin osin 2021 mennessä.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 1.10.2014-31.3.2015 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käytiin läpi tulvaryhmässä ja siitä laadittiin yhteenveto ja vastine.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Uskelanjoen vesistöalueen tulvaryhmän verkkosivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Julkaistu 28.4.2014 klo 14.58, päivitetty 21.12.2015 klo 10.33