Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tornionjoen vesistöalueen oma tulvaopas on julkaistu

Tulvaoppaan kansilehti.
 

Lapin ELY-keskus on julkaissut keväällä 2017 Lapin alueen tulvaoppaan, jossa ohjeistetaan miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi oppaaseen on kerätty tulva-aiheista tietoa vesistöalueilta.

Osana Tornionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet Tornionjoen vesistöalueen asukkaille oman tulvaoppaan, joka kattaa myös Tornionjoen Ruotsin puoleisen vesistöalueen ja palvelee siten asukkaita rajan molemmin puolin. Tornionjoen tulvaoppaasta on julkaistu sekä suomen- että ruotsinkielinen versio keväällä 2018. Tulvaoppaat ovat sähköisesti saatavilla julkaisupalvelu doriasta (doria.fi).

Tulvariskien alustavat arvioinnit ovat kuultavana

Tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukierros on alkanut. Lapin ELY-keskus on tarkistanut ensimmäisellä suunnittelukierroksella laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit ja päivitetty arviointi on parhaillaan kuultavana ja lausuntokierroksella (aineistot: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin). Tulvariskien alustava arvioinnin tarkistamisessa on päivitetty vesistöalueiden tiedot ja tarkistetaan edellisellä suunnittelukaudella tehty arviointi merkittävien tulvariskien alueiden nimeämiseksi.

Ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi Tornion kaupunki. Lisäksi tunnistettiin Pello, Kaulinranta ja Vojakkala muuksi tulvariskialueeksi. Arvioinnin tarkistamisessa Tornion kaupunki ehdotetaan edelleen nimettäväksi merkittäväksi tulvariskialueeksi. Muita tulvariskialueita ei enää uudessa arvioinnissa noussut esille.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi on kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Lain mukaan tulvariskien alustavat arvioinnit tulee olla valmiit vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa vesistöalueelle tulvaryhmän.

Matkakosken kuohut.
Matkakosken kuohut tulva-aikana. © Virve Sallisalmi

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016–2021

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti vesistöalueen kunnissa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Tornionjoen tulvaryhmän johdolla. Tulvariskien hallintasuunnitelman keskeistä sisältöä ovat tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on sovitettu yhteen Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa.

Tornionjoen suunnitelmassa ensisijaiseksi toimenpiteeksi esitetään Tornion Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamista siten, että se suojaa kerran 250 vuodessa toistuvalta tulvalta. Pääosin Haaparannan puolella sijaitseva penger on painunut ja sen suojaustaso on nykytilassa kerran 20 vuodessa toistuva tulva. Penkereen korottamista esitetään myös Ruotsin viranomaisten laatimassa Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Lisäksi Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään uusien tulvapenkereiden tarpeen kartoittamista asuinrakennusten suojaamiseksi, jäänsahausta jääpatojen ennaltaehkäisemiseksi sekä omatoimista varautumista ja tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttöä pelastusviranomaisten työn helpottamiseksi tulvatilanteissa.

Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista ja luonnonmukaista vesien pidättämistä valuma-alueella.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (www.doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua ministeriön hyväksymään suunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi sekä pohjoissaameksi.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

Alla kooste kuulemispalautteista:

Tulvaryhmä

Tornionjoen  tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat

Tulvakartat

Tornionjoen alaosalle on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat. Kartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa:

Tornionjoen alaosan tulvavaarakartoituksesta ja Tornion merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoituksesta on laadittu erilliset raportit.

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

Yleisötilaisuus toukokuussa 2014

Yleisötilaisuus tulvariskien hallinnan suunnittelusta järjestettiin 5.5.2014 Torniossa. Alla esitykset ja tilaisuudessa jaettu materiaali.

Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa syyskuussa 2015

Lapin ELY-keskus järjesti viranomaisneuvottelun Saamelaiskäräjien kanssa 10.9.2015 Inarissa. Laissa Saamelaiskäräjistä 9 §:n mukaisesti viranomaisten tulee varata saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Saamelaiskäräjät sai esittää näkemyksiään ehdotuksesta Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tilaisuus oli yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa.

Julkaistu 18.12.2015 klo 16.15, päivitetty 8.11.2019 klo 13.12

Julkaisija: