Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Pyhäjoki tulvii
 

Pyhäjoen vesistöalueelle on tehty tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma vuonna 2009. Pyhäjoen vesistöalueella ei ole tulvariskien hallintalain mukaisesti luokiteltuja kansallisesti merkittäviä tulvariskialueita, mutta vuonna 2013 sattuneen jääpatotulvan jälkeen perustettiin tulvariskien hallinnan ohjausryhmä ja aloitettiin tulvariskien hallinnan suunnittelu myös Pyhäjoen vesistöalueella.

Pyhäjoella pahimmat tulvakohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan asutusalueille Pyhäjoelle ja Merijärvelle, missä ongelmia aiheuttavat jääpadot sekä suuret virtaamat.

Pyhäjoen ranta-alueille on toteutettu lukuisia pengerryshankkeita, joiden merkitys tulvasuojelulle on suuri. Penkereiden murtumisen seurauksena veden alle jäävän alueen suuruus on arvioitu Pyhäjoen taajaman läheisyydessä sekä Merijärvellä. Tulvapenkereitä olisi tärkeä ylläpitää ja kunnostaa, sillä tulevaisuudessa tulvatilanteita voi sattua yhä enemmän myös roudattomana aikana, jolloin penkereiden murtumariski on suurempi.

Varsinaisessa tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelussa on keskitytty jääpatojen aiheuttamiin tulviin ja niiden ehkäisyyn. Jo nykyisinkin käytössä olevia toimenpiteitä ovat jäänsahaukset ja jäänpaksuusmittaukset. Suunniteltuja lyhyenajan toimenpiteitä ovat Pyhäjoen alaosan ruoppaukset ja perkaukset, jäiden kulun varmistaminen ja jääpatojen synnyn ehkäiseminen sekä Pyhäjoen alaosan pengerrykset, tonttien ja teiden korotukset. Pitkänajan toimenpiteinä on nähty tulvatasanteiden ja -uomien toteuttaminen, lisäruoppaukset ja -perkaukset, uusien tulvasuojelupenkereiden rakentaminen, mutta myös vanhojen asutusta suojaavien tulvasuojelupenkereiden kunnossapito. Näiden lisäksi mukaan voidaan lukea myös Haapajärven säännöstelyn kehittäminen.

Tulvariskien hallinnan valmiustoimiksi on esitetty tulvaennusteiden käyttöä, tulvaorganisaation toiminnan varmistamista, tulvaviestintää ja sen kehittämistä, valmius-, pelastus ja evakuointisuunnitelmien tekoa ja ylläpitämistä sekä konkreettisten tulvatorjunnan harjoituksien järjestämistä ja kehittämistä. Tulvatilanteessa tehtäviä toimenpiteitä ovat olleet lähinnä yksittäisten kohteiden suojaamiseen käytettävien tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen sekä syntyneiden jääpatojen purkaminen. Tulvan jälkitoimenpiteiksi on määritelty tehtävät puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteet sekä tulvavahinkojen arviointi myös paikallisen asukkaan näkökulmasta.

Lisätietoja hankkeesta:

Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaisa.kettunen(a)ely-keskus.fi, 0295 038 030

Julkaistu 18.2.2016 klo 10.11, päivitetty 26.6.2019 klo 13.32