Hyppää sisältöön

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän toimesta. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Toimien kirjo ulottuu kiinteistöjen omatoimisista suojauksista alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Myös vastuut varautumisessa ja vahinkojen ehkäisyssä koskettavat niin kansalaisia kuin yhteisöjäkin. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi (pdf, 1 643 Kt)
    ehdotuksen tiivistelmä (pdf, 6 Kt)

Hallintasuunnitelmaehdotuksen liitteet (pdf, 1 429 Kt)
    Liite 1. Terminologia
    Liite 2. Alueen kuvaus
    Liite 3. Ympäristöselostus
    Liite 4. Toimenpiteiden arviointi
    Liite 5. Toimenpiteiden arviointimatriisi
    Liite 6. Tietolähteet
    Liite 7. Tulvariskikartasto, HW 1/100 vuotta

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla on 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palautetta voi lähettää Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen PL 36, 00521 Helsinki. Lisäksi palautetta voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (sivusto edellyttää kirjautumisen).

Kuulutus 2.11.2020-14.5.2021 (pdf, 19 Kt)

Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja se otetaan huomioon hallintasuunnitelman valmistelussa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hallintasuunnitelman 22.12.2021 mennessä.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmaehdotuksessa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja seurantaa. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma (pdf, 3 717 Kt)

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosiksi 2016–2021 valmisteltiin Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän toimesta ja hyväksyttiin maa- ja metsätalousministeriössä 18.12.2015.

 

Julkaistu 6.9.2013 klo 15.03, päivitetty 30.10.2020 klo 12.49

Julkaisija: